Allmän företagsekonomi 7th Ed.

Läromedel

Lars O. Andersson

Publisher: Studentlitteratur, 1989, 325 pages

ISBN: 91-44-40027-6

Keywords: Management

Last modified: July 9, 2021, 4:31 p.m.

Allmän företagsekonomi, nu helt uppdaterad.

Fungerar sedan flera år som det introducerande standardverket på sitt område.

Sjunde upplagan utgör ett aktuellt uppslagsverk över synsätt, metoder och begrepp. Allmän Företagsekonomi används som grunbok i företagsekonomi vid universitet och högskolor. Den används dessutom vid kvalificerad personalutbildning.

Bokens pedagogiska utformning medför att den också är utmärkt för var och en som vill ha en överblick över modern företagsekonomi.

 1. Företagsekonomi — lära, vetenskap, praktik
  • Vad är företagsekonomi?
  • Ekonomiska problem
  • Företagsekonomins ämnesavsnitt
  • Företagsekonomins förhållande till andra ämnen
  • Att beskriva företag
 2. Mål — Beslut — Verksamhet
  • Samverkan i beslut
  • Målet — största möjliga vinst?
  • Framtiden — risk och osäkerhet
 3. Företagets miljö, företaget som miljö
  • Företagets omfattning — en bakgrundsteckning
  • Företagets miljö — en ram för dess handlingsmöjligheter
  • Företaget som miljö
  • Medinflytande och ansvar
  • Arbetsmiljöns utformning
 4. Företagets styrning en administrativ process
  • Administrationen som ett problemområde
  • Administrationens uppgifter
  • Budgeteringen – ett administrativt hjälpmedel
  • Att beskriva företagets organisation
  • Företaget som ett styrt system
  • Information som beslutsunderlag
  • Administrationsläran och olika "skolor"
 5. Kostnads/intäktsanalys som en företagsbeskrivning
  • Kostnads/intäktsanalysens användningsområde
  • Framtidsinriktningen komplicerar
  • Utgift, utbetalning, kostnad – inkomst, inbetalning, intäkt
  • Kostnad, — värdet av en resursuppoffring
  • Alternativkostnad
  • Kostnader och verksamhetsvolym
  • Rörliga kostnader
  • Fasta kostnader
  • Verksamhetsvolym och styckkostnader
  • Kostnadsstruktur
  • Särkostnader och samkostnader
  • Vi sammanfattar
 6. Kostnads/intäktsanalys som fortlöpande resultatkontroll
  • Metoder för kostnadsfördelning
  • Fullständig kostnadsfördelning
  • Divisionskalkyl
  • Påläggskalkyl
  • Ofullständig kostnadsfördelning — bidragsmetoden
  • Tre nyckeltal
  • Resultatbudget
 7. Kostnads/intäktsanalys i speciella situationer
  • Kalkylmetod och kalkylsituation
  • Produktval vid kapacitetsbrist
 8. Företaget och marknaden
  • Marknadsföring
  • Faktorer bakom försäljningen
  • Den totala efterfrågan och det speciella företagets efterfrågan
  • Konkurrensmedel — konkurrenspolitik
  • Resultatplanering — pristeori
  • Efterfrågans priskänslighet
  • Marknadsformer
  • Prissättningen i praktiken
  • Företaget — distributionssystemet — marknaden
  • Distributionens funktioner
  • Distributionssystemets anpassning
  • Distributionsföretagen
  • Grossistföretagen
  • Detaljhandeln
  • Konkurrensbegränsningslagstiftningen
  • Övriga lagar om marknadsföring
  • Konsumentköplagen m m
  • Konsumentverket
 9. Företagets verksamhet binder kapital
  • Kapitalbindningen och den finansiella planeringen
  • Exempel på hur kapitalbehov kan uppstå
  • Kapitalbehovets storlek — ingen given faktor
  • Kapitalbehovsberäkning — budgetering
 10. Investeringskalkyler
  • Investeringens typiska betalningsförlopp
  • Tonvikt på återbetalningstiden – pay off-metoden
  • Nuvärdemetoden
  • Valet av kalkylräntefot är ofta avgörande
  • Internräntemetoden
  • Annuitetsmetoden
  • Vi sammanfattar
 11. Företagets finansiering
  • Sparande och investering
  • Kapital och företagsform
  • Aktiebolagslagen och finansieringen
  • Finansiärernas ställning i ett aktiebolag
  • Till intressenternas skydd — "tvångssparande"
  • Finansiering med eget kapital
  • Ökning av aktiekapitalet genom fondemission
  • Ökning av aktiekapitalet genom nyemission
  • Investeringsfond för konjukturutjämning
  • Finansiering med främmande kapital
  • Kostnader för olika finansieringsalternativ
 12. Redovisning
  • Informationsförädlingen som tekniskt och administrativt problem
  • Företagets värde — företagets resultat
  • Värderingen av olika tillgångar
  • Värderingen av anläggningar
  • Värderingar av varulager
  • Den externa redovisningen
  • Lagar om årsredovisningen
  • Aktiobolagslagen om årsredovisningen
  • Den externa balansanalysen
  • Genomgång av balansräkningens poster
  • Olika mått på ett företags likviditet, soliditet och räntabilitet
  • Finansieringsanalys
  • Bokslutspolitik


Reviews

Allmän företagsekonomi

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:20 p.m.

This book is fairly OK, as a basic book in Business Economics or Basic Accounting/Finance. But if this is the base of the Swedish Civilekonom education, it explains why todays Swedish leaders have a very narrow and simplistic view of the world. Thank God for the MBA education, that you may get outside of Sweden!

This is a book extremely focused on the number crunching aspects of business (and not very advanced number crunching). If that is your interest, be my guest. Otherwise, there are better books.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required