Att hantera kommunala bolag

Ägareroll & styrelsefunktion

Lars Meyer

Publisher: Komrev, 1999, 91 pages

ISBN: 91-88404-30-7

Keywords: Board of Directors

Last modified: March 30, 2009, 12:22 a.m.

Det kommunala bolaget står för en mycket stor del av den totala kommunala verksamheten. Kommuner har under mer än hundra år sett möjligheter att för verksamheter av mer affärsmässig natur utnyttja bolagsformen som ju tillkommit och utvecklas för att tillgodose behov av detta slag. Även om vissa likheter alltjämt består mellan kommunal- och aktiebolagsrätt är skillnader numera mycket stora. Utan kunskaper om det aktiebolagsrättsliga regelverket har kommunen som ägare sämre förutsättningar att tillgodogöra sig bolagsformens fördelar till gagn för den funktion kommunen har i samhället. De rent kommunalrättsliga aspekterna på bolagens verksamhet måste också uppmärksammas. Inte heller bolagsstyrelser har möjlighet att utnyttja formens affärsmässiga fördelar utan vetskap om det regelverk som skapar dessa. Samtidigt uppställer aktiebolagslagen ansvarsresgler av annat slag än vad som återfinns inom kommunalrätten. Detta är ytterligare skäl varför kunskapen om regelverket är nödvändigt.

Boken utgör en praktisk handbok både för dem som inom kommunen har ansvar för ägarrollens utövande och för ledamöterna i bolagens styrelser som måste anpassa sig till ett regelverk som markant avviker från det kommunalrättsliga.

 • Förord
 1. Utgångspunkter
  1. Kommunalt utnyttjande av civilrättsliga organisationsformer
  2. Kommun och aktiebolag - offentlig rätt och civilrätt
  3. Kommun och aktiebolag - funktionsskillnader
  4. Kommun och aktiebolag - det affärsmässiga perspektivet
 2. Aktiebolaget
  1. Aktiebolagets rättsliga konstruktion
   1. Utgångspunkten - kapitalet och förtroendet
   2. Bolagsstämman - ägaren
   3. Styrelsen - förvaltaren
   4. Verkställande direktören - förvaltaren
   5. Revisorerna - kontrollen
   6. Ansvaret
 3. Det kommunalägda aktiebolaget - särarten
  1. Kommunallagens krav - ägarrollen
   1. Rättigheter och begränsningar
   2. Det helägda bolaget
   3. Det delägda bolaget
  2. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt
  3. Bolagsrevisionen - den kommunala aspekten
   1. Lekmannarevisorer i kommunala bolag
  4. Offentlighetsprincipen och de kommunala bolagen
  5. Den kommunala anomalin - det elsäljande kommunala bolaget
  6. Rättsliga konsekvenser av kommunallagens krav
 4. Den kommunala koncernen
  1. Kommunen och dess bolag - en materiell enhet
  2. Kommunalt direktägande
  3. Aktiebolagsrättslig koncern under kommunen
  4. Kommunal koncernstyrning
  5. Kommunal koncernrevision
 5. Styrelsens funktion enligt ABL
  1. Förvaltning av bolagets angelägenheter
   1. Informationsinhämtandet
  2. Bolagets organisation
   1. Arbetsordning för styrelsen
   2. VD-instruktion
   3. Arbetsutskott eller annat organ""
  3. Styrelsens ansvar för uppföljning
  4. Styrelsens ansvar för intern kontroll
 6. Moderbolagets styrelses funktion enligt ABL
 7. Styrelsen och hur den utses
  1. ABL:s huvudregler
  2. Regler för kommunägda bolag
 8. regler och direktiv för styrelse och bolag
  1. ABL 45
  2. Bolagsordningen
  3. Företagspolicy och ägardirektiv
   1. Kommunalrättsliga principer
  4. Styrelsen och offentlighetsprincipen
  5. Annan lagstiftning
 9. Styrelseledamoten
  1. Formella krav
  2. Sysslomannauppdraget - vårdnadspliketn
  3. Rättsliga kvalitetskrav
  4. Materiella kvalitetskrav
  5. Introduktion av styrelseledamot
 10. Styrelsens ordförande
  1. Särskilda regler for ordföranden i bolagets styrelse
   1. Ansvar för att styrelsesammanträde hålls
   2. Skyldighet att på anmodan hålla styrelsesammanträde
   3. Styrelseprotokoll
   4. Kallelse av suppleant
  2. Materiella krav på ordförandeskapet
 11. Styrelsesammanträdet
  1. Allmänt om sammanträdet
   1. Närvarorätt och kallelse
   2. Styrelsesuppleanter
 12. Styrelsen - beslutsfattandet
  1. övergripande
   1. Styrelseärenden
   2. ärendeberedning
   3. Beslutsförhöret - röstregler
   4. Avvikande mening
   5. Jäv
   6. Ogiltiga styrelsebeslut
 13. Styrelsen - styrfunktionen
  1. Kreativ strategisk styrning
  2. Förutsättningar för utövande av styrning
   1. Kunskap och kännedom
   2. Behovsanalys och omvärldsorientering
   3. Styrka och svagheter
   4. Mål och strategier
 14. Koncernstyrningsfunktionen i kommun eller moderbolag
  1. Gemensamma utgångspunkter
  2. Styrningsfunktionens innehåll
 15. Styrelsen och VD
  1. Gränsdragning mellan förvaltningsområdena
  2. Styrelsens inflytande och löpande förvaltning
  3. Styrelsens kontroll av VD
  4. VD och styrelsesammanträdet
  5. Det gemmensamma ansvaret för intern kontroll
 16. Arbetstagarrepresentanter i styrelsen
  1. Lagen om styrelserepresentation för de anställda
  2. Kommunal särlösning
 17. Firmateckning
  1. Firmateckningens funktion
  2. Firmateckningens utformning
  3. VD:s firmateckningsrätt
 18. Styrelsen och årsredovisningen
 19. Styrelsen och revisorerna
 20. Styrelsens skadestånds- och staffansvar
  1. Skadestånd gentemot bolaget enligt ABL
  2. Skadestånd gentemot annan enligt ABL
  3. Ansvarsförsäkringar och annat skydd för den personliga ekonomin
  4. Straffansvar enligt ABL
  5. Annat straffansvar
 21. Personligt betalningsansvar för styrelseledamot
  1. Vid avtal före bolagets registrering
  2. Vid olovlig vinstutdelning
  3. Vid underlåtenhet - förluströrelse
  4. Vid underlåtenhet - ingivande av årsredovisning
 • Slutord

Reviews

Att hantera kommunala bolag

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 2:54 a.m.

Mr. Meyer has done it again. An excellent book about companies that are owned by Swedish municipalities, but with texts that can (in most parts) be used in any Swedish commercial venture. This time he manages to explain very lucidly how the BoD and the CEO has to interact as well as making a very good introduction to board level work in Sweden. Recommended reading for Swedish MBA students or anyone that wants to understand these questions (even if it is not exactly a "for dummies" book).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required