Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter

Jarl Backman

Publisher: Studentlitteratur, 1985, 73 pages

ISBN: 91-44-21801-X

Keywords: Research

Last modified: June 16, 2019, 10:51 a.m.

Allt fler människor måste i sina studier eller yrken författa uppsatser, specialistarbeten och rapporter. Avsaknaden av mallar och exempel på hur sådana arbeten kan utformas har varit stor. I denna bok introduceras nu internationella regler och konventioner. Särskild vikt har lagts vid att göra läsaren förtrogen med internationell vetenskaplig praxis.

Boken är främst avsedd för dem som studerar beteende- eller samhällsvetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor. Den är också värdefull för alla som har att rapportera utredningar eller undersökningar. För läsare av vetenskapliga arbeten ges vägledning om hur man kan bedöma sådana rapporter.

 1. Den vetenskapliga rapportens uppgifter
  • Typer av vetenskapliga dokument
   • Vetenskaplig tidskriftsartikel
   • Forskningsrapport
   • Populärvetenskaplig framställning
  • Anvisningarnas målsättning
  • Anvisningarnas begränsningar
 2. Moment i forskningsprocessen
   • Frågeställning
   • Litteratur- (dokument-) granskning
   • Problemformulering
   • Hypotesformulering
   • Observation
   • Analys
   • Tolkning
   • Dokumentation — Rapportering
   • Forskning — en självkorrigerande process
 3. Rapportens innehåll och disposition
  • Generella karakteristika i en vetenskaplig rapport
  • Rapportens huvudsektioner
   • Pärm eller försättsblad (UR)
    • Titel
   • Abstrakt
    • Typografiska rekommendationer (UR)
   • Introduktion
   • Metod
    • Försökspersoner
    • Material
    • Procedur
   • Resultat
   • Diskussion
   • Referenser
   • Bibliografi (UR)
   • Appendix (Bilaga)
  • Speciella stilistiska rekommendationer
   • Tempus
   • Pronomen
  • Speciella typografiska rekommendationer
 4. Konstruktion av tabeller och figurer
  • Tabeller
   • Numrering
   • Tabellrubrik
   • Tabellhuvud
   • Ledspalt
   • Datafält
   • Reproduktion av tabeller från andra källor
   • Figurer
   • Stolpdiagram — histogram
   • Cirkeldiagram
   • Kurvdiagram
   • Spridningsdiagram
   • Reproduktion av figurer ifrån andra källor
 5. Referenser i löpande text
  • En författare
  • Olika författare — samma namn
  • Flera författare
  • Flera arbeten — samma referenstillfälle
  • En författtare — flera arbeten
  • Myndighet som författare
  • Tabell- eller figurreferens
  • Ingen författare
  • Personlig kommunikation
  • Citat
 6. Upprättande av referenslista
  • Periodica
   • Periodica, nummervis paginering
   • Nationell tidskrift, nummervis paginering
   • Tidningsartikel, ingen författare
   • Bibliografiskt abstrakt
   • Sekundärkälla
   • Periodicumartiekl under tryckning
  • Böcker
   • Bok
   • Bok, reviderad upplaga
   • Samlingsverk ("reading")
   • Enskild artikel eller enskilt kapitel i samlingsverk
   • Bok i serie
   • Bok utan författare
   • Bok, översättning
   • Bok utgiven av myndighet, organisation eller motsvarande
  • Forskningsrapporter
   • Rapport utgiven av forskningsbedrivande institution (motsvarande)
   • Rapport, ERIC-registrerad
   • Rapport utgiven av myndighet, organisation eller motsvarande
   • Avhandlingar
  • Övriga dokument
   • Begränsad cirkulation
   • Opublicerat manuskript, personligt
   • Opublicerat manuskript, institutionstillhörighet (motsvarande)
   • Opublicerat manuskript presenterat vid konferens
   • Bokrecension
   • Konferenshandlingar ("proceedings")
   • Opublicerat symposiebidrag
   • Utbildningaraport (specialarbeten, uppsatser, fältarbeten etc)
 7. Läsning och granskning av rapporter
  • Logisk precision
   • Problemets relevans och betydelse
   • Anknytning till tidigare kunskap
   • Problem — hypotesrelationen
   • Konnektionen problem — metod
   • Resultatredovisning
   • Diskussion
  • Kommunikativ precision
   • Titel
   • Abstrakt
   • Introduktion
   • Problem — Hypotes
   • Metod
   • Resultat
   • Diskussion
   • Refernser
   • Bilagor (UR)
  • Arbeten av icke empirisk karaktär
  • Ventilering av utbildningsrapporter

Reviews

Att skriva och läsa vetenskapliga rapporter

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: Oct. 10, 2019, 12:49 a.m.

A basic and boring introductory book, but there are no obvious faults with it…

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required