Begrepp inom ekonomistyrning

En översikt

Paulsson Frenckner

Publisher: Studentlitteratur, 1983, 151 pages

ISBN: 91-44-43551-7

Keywords: Finance

Last modified: Aug. 5, 2021, 1:50 a.m.

Företagens decentralisering, divisionalisering och medbestämmande skall öka ansvarskänslan. Resultatansvaret kräver infornmation om vad som inverkar på resultatet, på både intäkter och kostnader. Detta gör en allsidig ekonomistyrning allt viktigare. Välutbildad personal och allt bättre datorer ökar möjligheterna för effektiv ekonomisk styrning

För tolkningen av ekonomistyrningens information krävs kännedom om olika begrepps innebörd. Samma term bör helst användas i en och endast en betydelse.

Avsikten med denna bok är att ge en kortfattad, bred översikt över floran av termer och begrepp. Den beaktar förhållandena i såväl handel och industri som bygg- och tjänsteproduktion.

Boken är närmast en uppslagsbok. Begreppen presenteras ej alfabetiskt som i en ordbok. I stället har de samlats systematiskt i en löpande text. Då kan varje begrepp studeras i sitt sammanhang med närliggande begrepp. Det omfattande sökordsregistret underlättar att finna önskade begrepp.

 1. Förord
 2. Ekonomi
  • Inledning
  • Framställningens syfte
  • Begreppet företag
  • Begreppen ekonomi, resurser och prestationer
  • Ekonomisk bedömning
  • Effektivitets- och lönsamhetsmått
  • Ekonomiska effekter
  • Företaget och marknaden
 3. Kostnader och intäkter
  • Uppoffringar och prestationer över tiden
  • Kostnadsbestämning i praktiken
  • Kostnadsgemenskap
  • Några kostnadsslag
  • Kapitalkostnader
  • Livslängdsbegrepp
  • Avskrivningsmetoder
 4. Ekonomisk styrning
  • Begreppet styrning
  • årsbokslut
  • årsredovisningen i övrigt
  • Redovsiningens genomförande
  • Budgetering och produktkalkylering
  • Produktkalkylfilosofi
  • Kostnadsfördelningar
  • Produktkalkylformer
  • Resultatdiagram
 5. Investeringskalkyler och finansiell bedömning
  • Investeringsbegrepp
  • Ränteberäkningar
  • Investeringskalkylmetoder
  • Räntabilitet
  • Likviditet
  • Soliditet
  • Skuldsättningsgrad och hävstångseffekt
  • Finanspolitik m m
  • Social redovisning och förädlingsärde
  • Litteratur
  • Sakregister

Reviews

Begrepp inom ekonomistyrning

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 2:54 a.m.

This is a book that is exactly what it is advertised as. Nothing more, nothing less.

Personally, I liked the sorting of terms into categories, but I may be prejudiced. Nevertheless, I liked it.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required