Business Engineering

= att skapa affärer

Lage Rosvall

Publisher: Exportrådet, 1992, 451 pages

ISBN: 91-7548-122-7

Keywords: Business Development

Last modified: Sept. 18, 2007, 7:51 a.m.

Klippekonomin är slut. Nu våras det för entreprenörerna som utvecklar den nya ekonomins affärer — affärsingenjörerna!

En affärsingenjör behöver inte vara tekniker, men han eller hon måste kunna sin bransch. Genom sina kunskaper om vad kunden behöver och om vad det egna företaget kan åstadkomma skapar affärsingenjören affärer. Företagsledningens viktigaste uppgift i ett modernt företag är att fylla företaget med affärsingenjörer och ge dem rätt förutsättningar att verka.

Affärsförutsättningarna i vårt post-industriella samhälle som ibland kallas för K-samhället — där K står för Kunskap, Kommunikation och Kreativitet — har förändrats radikalt. Gamla trossatser som att "priset skall kalkyleras"; "varje affär måste bära sina egna kostnader"; "varje år måste visa vinst"; etc., gäller inte längre.

Ingen enskild individ kan emellertid påstå sig besitta den slutgiltiga kunskapen om hur man lyckas i affärer i denna turbulenta tid.

I denna bok inbjuds du till en dialog med många av Sveriges duktigaste affärsingenjörer, med vilka jag under tjugo års tid har haft förmånen att samverka. Du får en syntes av deras frågor och svar på hur ett modernt företag når framgång i den allt hårdare internationella konkurrensen, samtidigt som du provoceras att klargöra dina egna idéer.

Boken är så konstruerad att du kan skaffa dig en överblick på mindre än en timma och sedan bestämmer du själv hur mycket tid du vill lägga ned på att vässa dig som affärsingenjör. Läser du ett kapitel om kvällen kan du överraska dina arbetskamrater med evolutionerande synpunkter på företagets affärsutveckling redan om två veckor. Därefter skriver du kanske en egen version av boken, som är speciellt anpassad till ditt företag.

Välkommen ombord som medförfattare!

 • Introduktion
  • Kapitel 1: En hjältes veklagan
   • Nya tider
   • Svårare att väga och mäta vad vi köper
   • Lättare att stjäla
   • Investeringarna blir allt mjukare
   • Produktlivscyklerna blir allt kortare
   • Förädlingsvärdet ökar och flexibiliteten minskar
   • Avstånden krymper och barriärerna försvinner
   • Dags för post-industriell affärsutveckling
   • En ny affärsteknik – "Business Engineering"
   • Den nya hederstiteln – "Business Engineer"
   • Företagsledningens viktigaste uppgift
   • Sammanfattning
 • Vägval
  • Kapitel 2: Resans mål
   • Betydelsen av kristallklar målangivelse
   • Företaget AB har inga mål
   • Företagets intressenter styr målinriktningen
   • Det övergripande målet är Tillfredsställande Tillväxt
   • Sammanfattning
  • Kapitel 3: Räcker pengarna ända fram?
   • Okontrollerad tillväxt leder till katastrof
   • Internationell expansion är kapitalkrävande
   • Är vi lagom beroende av bankerna?
   • Balanserad tillväxt
   • Kan kapitalägarna räkna med lönsamhet?
   • Läge för attack eller konsolidering?
   • Sammanfattning
  • Kapitel 4: Följ den smala vägen
   • "Mind your own business!"
   • Att hitta sin internationella nisch
   • Är EG verkligen så betydelsefullt?
   • "Det tredje benet" gör färden svårare
   • Är vi mogna att föröka oss genom delning?
   • Sammanfattning
  • Kapitel 5: Vid första skiljevägen
   • "Hur skall vi sätta våra priser?"
   • Passiv kostnadsbaserad prissättning
   • Aktiv marknadsbaserad prissättning
   • "Marknadspris" i post-industriell mening
   • Det ligger i kundens intresse att vi tar ut rätt pris
   • Sammanfattning
  • Kapitel 6: Vid andra skiljevägen
   • Vilka marknadspriser skall vi acceptera?
   • "Det förtvivlade läget"
   • Passivt eller aktivt affärsval?
   • Sammanfattning
  • Kapitel 7: Post-industriella affärsval
   • Kortsiktiga val vid överkapacitet
   • Kortsiktiga val vid underkapacitet
   • Långsiktiga val vid underkapacitet och "rött ljus"
   • Långsiktiga val vid underkapacitet och "grönt ljus"
   • Långsiktiga val vid överkapacitet och "rött ljus"
   • Långsiktiga val vid överkapacitet och "grönt ljus"
   • Kan vi lägga ned kalkylavdelningen?
   • Sammanfattning
 • Utveckling
  • Kapitel 8: Systemutveckling
   • System = produkt + tjänst
   • Hur man skapar kundnytta
   • Hur man får kunden att uppleva nyttan
   • Hur man behåller nyttan
   • Sammanfattning
  • Kapitel 9: Prisutveckling
   • Att utveckla prissättningen
   • Att ta olika betalt för "samma" sak
   • Leverans- och betalningsvillkor
   • Valutaaspekter
   • Sammanfattning
  • Kapitel 10: Distributionsutveckling
   • Val av distributionsväg
   • Det "klyftiga" dotterbolaget
   • Licensiering och franchising
   • Sammanfattning
  • Kapitel 11: Kommunikationsutveckling
   • Kommunikation med våra medarbetare
   • Kommunikation med våra kunder
   • Kommunikation med våra kapitalägare
   • Kommunikation med våra leverantörer
   • Kommunikation med samhället
   • Reklambyråns nya roll
   • Sammanfattning
  • Kapitel 12: Strategiutveckling
   • Vårt ekonomiska utgångsläge
   • Vad kan vi lära oss av vår historia?
   • Nuläget
   • Affärsenheter
   • Konkurrensanalys
   • Utvärdering av affärsenheter
   • Affärsenhet: Metall-USA
   • Prioritering av affärsenheter
   • Målsättning
   • Definition av kärnfrågor
   • Genomförande
   • Sammanfattning
  • Kapitel 13: Organisationsutveckling
   • Den effektiva industrikulturen avtackas
   • Kulturevolution!
   • Evolutionsledare sökes
   • Företagets viktigaste resurs – de anställda?
   • Anställda, medarbetare och motarbetare
   • En postindustriell organisationsmodell
   • Den post-industrielle ledaren
   • Ett post-industriellt affärsutvecklingsprogram
   • Sammanfattning
  • Kapitel 14: Epilog
   • Sammanfattning av sammanfattningarna
   • En närmare presentation av författaren
   • Ett tack till medförfattarna
   • Förteckning över dina egna inlägg
   • De nya hjältarna måste ha "ekonomiskt körkort"
   • Far väl!
 • Appendix
  • Appendix 1:
   • Årsredovisning 1992
   • Förvaltningsberättelse
   • Resultaträkning 1992
   • Balansräkning 1992
   • Revisionsberättelse
  • Appendix 2:
   • Exposé över traditionella prisdifferentieringsgrunder

Reviews

Business Engineering

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: March 24, 2008, 12:20 a.m.

Confusing is mildly speaking.

And I've been working in the subjects of businesss development and its models.

The author tries to be pedagogic by introducing a story, but in my opinion fails miserably!

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required