Bygg upp förmögenheten

Allt du behver veta om kapitaluppbyggnad och kapitalbeskattning

Per-Erik Håkansson, Lennart Lundqvist,, Urban Rydin, Jan Wiberg

Publisher: Almqvist & Wiksell, 1992, 298 pages

ISBN: 91-40-31117-1

Keywords: Finance

Last modified: Aug. 6, 2021, 2:15 a.m.

Går det verkligen att bygga upp förmögenheten i dag? Visst år det, men det krävs tid, intresse och inte minst kunskaper.

Bygg upp förmögenheten är den första handbok som ger kunskaper om alla viktiga placeringsalternativ på marknaden för den som vill investera och bygga upp en förmögenhet. Men det är en unik bok också därför att den tar upp de skattekonsekvenser som olika placeringsalternativ ger.

Den ger dig dessutom underlag för att välja din egen placeringsstrategi — en strategi som passar just dig i den situation du befinner dig i för tillfället.

Bygg upp förmögenheten är heltäckande. De 21 kapitlen tar upp alla placeringar där det finns en etablerad andrahandsmarknad. Här finns bl a det mesta om banksparande, investeringar i obligationer, fastigheter, råvaror, valutor, aktier och fondförsäkringar, liksom derivator som optioner och terminer.

Avsnittet Råd och tips tar bl a upp risker och riskbedömning, hur man hittar en kursvinnare och ger skatteråd. Här får du dessutom veta när i en konjukturcykel olika investeringar är lämpliga.

Bokens drygt 300 sidor är uppdelade i fyra huvudområden:

 • Kapitalmarknaden och skattesystemet
 • Placeringsalternativ
 • Informationskällor och analysmodeller
 • Råd och tips
 1. Kapitalmarknaden och skattesystemet
  1. Varför finns det en kapital- och finansmarknad?
   • Marknadsplats
   • Betalningsmedel
   • Inflation
   • Olika placeringsalternativ
   • Hantering av finansiella risker
   • Vilka är aktörerna, vilka styr och påverkar?
  2. Vad består kapital- och finansmarknaden av?
   • Kreditmarknaden
    • Bankmarknaden
    • Penningmarknaden och obligationsmarknaden
   • Aktiemarknaden
    • Fondbörsen
   • Derivatmarknaden
   • Valutamarknaden
    • Valutakursen
    • Valutahandeln
    • Valutahistorik
   • Råvarumarknaden
   • Fastighetsmarknaden
   • Utvecklingen under 90-talet
  3. Inflation, beskattning och kapitalavkastning
   • Inflation och realavkastning
   • Inkomstskattesystemets uppbyggnad
   • Backgrunden till den nya kapitalbeskattningen
   • Nominellt kapitalskatteuttag och inflation
 2. Placeringsalternativ
  1. Kapitalbeskattning
   • Intäkter och kostnader
   • Grundstrukturen
   • Beskattningstidpunkt
   • Indelning av kapitalinkomster
    • Grupp A
    • Grupp B
    • Grupp C
    • Grupp D
    • Övergångsregel
   • Uppbörd
   • Övrig beskattning av kapitaltillgångar
  2. Banksparande
   • Kontoformer
   • Beskattning
  3. Obligationsplaceringar
   • Korta instrument
   • Långa instrument
   • Investeringsstrategier
   • Beskattning
  4. Aktieplaceringar
   • Aktieslag
   • Aktiens notering
   • Emissioner och split
    • Fondemission
    • Nyemission
    • Kombinerad ny- och fondemission
    • Split
   • Vad krävs för att handla med aktier?
   • Köp- eller säljorder
   • Utländka aktier
   • Aktiefonder
   • Fondförsäkringar/Unit Link
   • Konvertibla skuldebrev
   • Konvertibla vinstandelsbevis, KVB
   • Aktieindexobligationer
   • Aktielån/blankning
   • Beskattning
  5. Derivatmarknaden, optioner och terminer
   • Optioner
    • Handlingsalternativ
   • Standardiserade optioner
    • Vilken funktion har OM för själva handeln?
    • Vad bestämmer premiens storlek?
   • Aktieoptioner
    • Varför ska man handla med aktieoptioner?
    • Vilken strategi ska man välja?
   • Indexoptioner
    • Varför ska man med indexoptioner?
    • Vilken strategi ska man välja?
   • Kombinerade OMX-positioner
   • Övriga standardiserade optioner
   • Teckningsoptioner
   • Terminer
   • Råvaruderivat
   • Beskattning
    • Optionslån
    • Aktie- och aktieindexoptioner
    • Aktieterminer
    • Övriga derivat
  6. Valutaplaceringar
   • ECU, EMS och ERM
   • Exempel på transaktioner/placeringar i valuta
   • Beskattning
  7. Övriga råvaruinvesteringar
   • Råvarubörser
   • Mäklare, fonder och bolag
   • Beskattning
  8. Fastighetsinvesteringar
   • Boende
   • Fastighetsinvesteringar som ren kapitalplacering
    • Begreppsförklaringar
    • Skuldsättningsgradens betydelse
    • Olika typer av fastighetsbolag
    • Fastighetsvärderingar
   • Beskattning
    • Skatterättslig indelning
    • Klyvning av fastighet
    • Löpande beskattning
    • Reavinstbeskattning
    • Bostadsrätter
 3. Informationskällor och analysmodeller
  1. Externa informationskällor
   • Dags- och fackpress
   • Årsredovisning
    • Resultaträkning
    • Balansräkning
    • Förvaltningsberättelse
  2. Nyckeltal
   • Ekonomisk ställning
   • Resultat
   • Aktievärdering
  3. Analysmodeller
   • Fundamental aktieanalys
    • Aktievärdering
    • Affärsvärldens placeringsmodell
    • Aktiespararnas placeringsmodell
    • Analys av investmentbolag m m 
    • Avkastningen
   • Teknisk analys
    • Line and barcharts
    • Signaler/formationer
    • Point- and figure-tekniken
    • Köp- och säljsignaler vid point- and figure-charts
    • Hausseindex
    • RSI
   • Kvantitativ analys
    • Riskkompensation
    • Företagsrisk
    • Marknadsrisk
 4. Råd och tips
  1. Risker och riskhantering
   • Belåning
   • Risk kontra avkastning
   • Kovarians
  2. Portföljvalet
   • Allmän investeringsbedömning
  3. Ränteplacering eller aktier?
  4. Hur hitta kursvinnare?
   • Makroindex
   • Mikroindex
  5. Skatteråd vid förmögenhetsuppbyggnad
   • Ränte- och obligationsplanering
   • Aktieplacering
    • 24 tips
   • Planering vid uthyrning av privatbostad
  6. Förmägenhetsuppbyggnad i bolag?
   • Inkomstslag
   • Tidpunkt för beskattning
   • Räkenskapsår
   • Skatteuttag
   • Underskott
   • Reaförlustavdragsbegränsning
   • Räntekompensation
   • Bostad
   • K-SURV
   • Räntefördelning
   • Särskilt om värdepapper
   • Särskilt om fastighetsförvaltning
   • Sammanfattande synpunkter
  7. Generella råd och slutsatser
   • Den personliga livscykeln
    • Likviditetsplanering
    • "Worst case"
   • Investeringars cykler
   • Olika marknaders faser
   • Slutsatser

Reviews

Bygg upp förmögenheten

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:18 p.m.

Tries to teach you how to handle a portfolio and your capital. Unfortunately, a lot of the tax advice is no longer valid.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required