Controllerhandboken 5th Ed.

Lars Samuelsson

Publisher: Industrilitteratur, 1996, 840 pages

ISBN: 91-7548-390-4

Keywords: Finance

Last modified: July 29, 2021, 10:04 p.m.

Controllerhandboken är idégivaren och uppslagsboken för alla som sysslar med verksamhetsstyrning. Den utkomn första gången 1986 och har sedan dess kontinuerligt hållits à jour med utevcklingen inom för controllern angelägna ämnesområden.

Controllerhandboken ger en exposé över de styverktyg och metoder som står till controllerns förfogande. För controllern återstår att kombinera dessa på ett sätt som bäst passar den egna verksamhetens behov. Syftet är att stödja controllern i hand/hennes professionella roll så att den ekonomiska styrningen lever upp till sin potential.

Till denna 5:e utgåva har uppdateringar gjorts av samtliga kapitel. Den viktigaste kompletteringen är en fortsatt vidareutveckling av det processtänkande som under de senaste åren har präglat företagens förändringsarbete. Ett led i detta är utvecklingen av s k balanserade styrkort.

I ett nyskrivet kapitel fokuseras företaget och miljön. I detta kapitel diskuteras s k miljöledningssystemen. Kretsloppssamhället med bl a producentansvar ställer nya krav på företagens verksamhetsstyrning. Vikten av att samordna dessa system med företegens affärsstrategier och ekonomistyrning betonas.

Controllerhandboken vänder sig till controllers, verksamhetsansvariga och andra chefer i företag och organisationer. Den risktar sig även till ekonomistuderande vid universitet och högskolor.

Som författare medverkar 21 specialister inom sina respektive områden.

 • Introduktion, Lars A Samuelson
 1. Ekonomistyrning — en översikt
  Lars A Samuelson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Från styrning till ekonomiska mått
  3. De huvudsakliga styrmedlen
  4. Styr- och informationssystem
  5. Aktuella utvecklingslinjer
  6. Controllerns roll i ekonomistyrningen
  7. Översikt över handbokens disposition
 2. Controllerfunktionen — nyupptäckt men gammal
  Paulsson Frenckner och Nils-Göran Olve
  1. Kapitlets innehåll
  2. Controllern i sitt hemland USA
  3. Controlerns rötter
  4. Controllerns genombrott
  5. Utvecklingen av controllerfunktionen
  6. Controllerfunktionen i Sverige 1995
  7. Lärdomar och utvecklingsmöjligheter
  8. Slutord
 3. Val av organisatorisk struktur
  Lars A Samuelsson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Organisatorisk struktur som styrmedel
  3. Alternativa organisatoriska strukturer
  4. Organisationens situationsberoende
  5. Huvudtyper av ekonomiskt ansvar
  6. Organisationens styrbarhet
  7. Organisatoriska krav på styrsystem
  8. Individens agerande i organisationer
  9. Controllerns roll i organisationsfrågor
 4. Strategisk planering
  Lars Bengtsson och Per-Hugo Skärvad
  1. Kapitlets innehåll
  2. Kort historik
  3. Vad är strategi?
  4. Grundläggande strategimodell
  5. Hjälpmedel vid strategisk analys strategisk planering
  6. Strategisk kontroll
  7. Controllerns roll vid strategisk planering
 5. Verksamhetsplanering och budgetering
  Lars A Samuelson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Huvuddragen i den administrativa styrningens utformning
  3. Aktörernas beteende i den administrativa styrningen
  4. Ekonomiska mål, mått och nyckeltal
  5. Verksamhetsplanering
  6. Budgetering
  7. Controlerns roll vid verksamhetsplanering och budgetering
 6. Produktkalkylering
  Paulsson Frenckner och Nils-Göran Olve
  1. Kapitlets innehåll
  2. Metoder vid produktkalkylering
  3. Produktkalkylering och prissättning
  4. Produktkalkylering och internpriser
  5. Produktkalkylering och nyckeltal
  6. Vilseledande produktkalkyler
  7. Aktuell utveckling
  8. Produktkalkylering och controllerfunktionen
 7. Styrning och kalkylering av anläggningsinvesteringar
  Ingvar Persson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Investeringsprocessen
  3. Klassificering av investeringar
  4. Investeringskalkyleringens principer
  5. Kalkylering med hänsyn till reala prisförändringar och inflation
  6. Risk och osäkerhet i kalkylerna
  7. Andra faktorer att ta hänsyn till i investeringskalkylen
  8. Kalkylering i praktiken
  9. Investeringar i ny teknik, informationsteknologi och miljö
  10. Handläggningsgång
  11. Beslutsunderlaget
  12. Beslut
  13. Rutiner och blanketter för ett företag
  14. Uppföljning
  15. Controllerns roll vid anläggningsinvesteringar
 8. Personalekonomi
  Jan-Erik Gröjer och Ulf Johansson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Personalekonomi — vad är det?
  3. Personalekonomiska kalkyler
  4. Personalekonomiska bokslut
  5. Personalekonomiska nyckeltal
  6. Personalinvesteringar i balansräkningen
  7. Personalekonomiska beräkningar och ekonomisk styrning
  8. Controllerns roll
 9. Styrning av röreslekapital
  Christer Bergman och Jörgen Granath
  1. Kapitlets innehåll
  2. Ökad lönsamhet genom effektivare kapitalanvädning
  3. Kapitalanvändning
  4. Styrning av kundfordringar
  5. Hur utnyttja varukapitalet bättre?
  6. Att effektivisera utnyttjandet av varukapitalet — ett praktikfall
  7. Analysmaterial
  8. Controllerns roll vid styrning av rörelsekapitalet
 10. Finansiell strategi och likviditetsstyrning
  Örjan Hallgren
  1. Kapitlets innehåll
  2. Finansiell strategi
  3. Likviditetsstyrning
  4. Finanssamverkan i koncernföretag inom och utom Sverige
  5. Controllerns roll vid finansiering och likviditetsstyrning
 11. Informationsteknologi och ekonomidatasystem
  Thomas Langborg
  1. Kapitlets innehåll
  2. Informationsteknologi
  3. Utvecklingsmodeller för ekonomistyrning och ekonomidatasystem
  4. Ekonomidatasystem
  5. Executive Information Systems (EIS)
  6. Controllerns roll
 12. Företaget och miljön
  Ann-Charlotte Plogner
  1. Kapitlets innehåll
  2. Inledning
  3. Företaget och miljön: effekter och lagstiftning
  4. Val av miljöstrategi
  5. Planering och uppföljning av företagets miljösituation i stort
  6. Organisation av miljöarbetet
  7. Att räkna på miljö i företaget
  8. Controllerns roll i miljöarbetet
 13. Styrning av affärsutveckling, produktutveckling och FoU
  Anders Brännström
  1. Kapitlets innehåll
  2. Företagets FoU-aktiviteter
  3. Produktutvecklingsprojektens ekonomiska profil
  4. Utvecklingsaktiviteternas kostnadsfördelning
  5. Framgångsrik utveckling av produkter och processer
  6. Korta utvecklingstider
  7. Idéflödet — basen för utvecklingsprojekten
  8. Strategisk styrning av produktutveckling
  9. Operativ styrning — utvecklingsprocess i steg med beslutspunkter
  10. ARGUS — en ny ekonomistyrningsmodell
  11. Controllerns roll vid affärsutveckling, produktutveckling och FoU
 14. Marknadsföringens ekonomistyrning
  Evert Gummesson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Markandsföring — företagets intäktsskapande funktion
  3. Om relationen mellan ekonomistyrning och marknadsföring
  4. Marknadsföringens kostnader
  5. Marknadsföringens kapital
  6. Markandsförarnas möjlighet att resultatförbättra
  7. Några analysmetoder
  8. Controllerns roll i marknadsföringen — en sammanfattning
 15. Inköp — en komplex funtion som kräver anpassade styrmedel
  Björn Axelsson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Det moderna industriföretagets situation
  3. Inköp av idag
  4. Två exempel på ekonomistyrning av inköpsfunktionen
  5. Inköpsfunktionens uppgift — tre viktiga roller
  6. Inköp som "supply management"
  7. Styrning av inköp — två perspektiv
  8. Controllerns roll i inköpsfunktionen
 16. Produktionens styrfilosofi
  John Andersson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Det tillverkande företagets särart
  3. Några grundläggande inslag i ekonomistyrningen inom tillverkningsfunktionen
  4. Produktionsekonomi i förändring — ett antal aktuella problem och nya lösningar
  5. Produktivitet och effektivitet — två avgörande kriterier i all produktionsverksamhet
  6. Strategisk styrning av produktion
  7. Controllerns roll i produktionen
 17. Styrning av industriell eftermarknadsverksamhet
  Per Andersson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Eftermarknadsverksamhetens mångfacetterade innehåll
  3. Trender och drivkrafter
  4. Några grundläggande inslag i styrningen
  5. Anpassad styrning av service och eftermarknad
  6. Controllerns roll i eftermarknadsfunktionen
 18. Ekonomistyrning i divisionaliserade företag
  Lennart Hansson och Per-Hugo Skärvad
  1. Kapitlets innehåll
  2. Divisionalisering
  3. Ekonomiansvar och resultatmätning
  4. Interna resultatenheter och intern prissättning
  5. Ekonomistyrprocessen
  6. Controllerns roll i divisionaliserade företag
 19. Ekonomistyrning av utländska dotterbolag
  Hans S Mattsson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Internationell företagsamhet
  3. Internationella och nationella särdrag
  4. Företagsledning och ledningsinstrument
  5. Resultatbedömning
  6. Controllern och ekonomistyrningen av utländska dotterbolag
 20. Ekonomistyrning av tjänster
  Åke Magnusson
  1. Kapitlets innehåll
  2. Ledning av tjänsteverksamhet
  3. Styrning av stabs- och serviceverksamhet
  4. Ekonomistyrning i tjänsteföretag
  5. Controllerns roll i tjänsteverksamhet

Reviews

Controllerhandboken

Reviewed by Roland Buresund

Very Good ******** (8 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 2:57 a.m.

A very good book, even though the business controller part is just mentioned as an american thing.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required