Den nya administrationen — ett stöd åt affärsidén

Faktabok

Nils Nilsson

Publisher: Almqvist & Wiksell, 1990, 272 pages

ISBN: 91-21-60175-5

Keywords: Management

Last modified: July 29, 2021, 6:48 p.m.

80-talets dramatiska och snabba förändring mot ökad decentralisering, kund- och konkurrensorientering, service- och kompetensorienterring m m har gjort läroböckerna inom området starkt föråldrade.

Den nya administrationen är den första läroboken som motsvarar de behov av företags- och organisationssyn som 90-talet kräver. Mer än någonsin gäller det att skapa organisatoner som är lyhörda och flexibla i förhållande till såväl kunder som anställda.

Som en röd tråd genom hela boken löper en helhetssyn på organisation och företagande. Det krävs en tydlig affärsidé som harmoniserar med de administrativa stöden — organisation, kompetens, system och rutiner. Allt hänger samman i en oskiljbar enhet.

Den nya administrationen är i första hand tänkt för gymnasieskolans kurs i administration, men lämpar sig även väl för Komvux, AMU, företagsinterna utbildningar och för studieförbundens ekonomiska kurser. Materialet passar också bra för självstudier.

Till materialet hör en problembok som ytterligare konkretiserar faktabokens resonemang, med stark betoning på problemlösning. Den kompletteras av en fyllig lärarhandledning med lösningar och tips.

 • Inledning
  1. Det administrativa projektet — en bakgrund till fortsättningen
   • Den industriella logiken
    • Framgångsreceptet
   • Den administrativa uppgiften
   • Någonting har hänt
    • Vad har hänt?
    1. Förändringshastigheten är högre
    2. Marknaden är annorlunda
    3. Kundernas behov är annorlunda
    4. Tjänstekonsumtionen ökar
    5. Grundvärderingarna förändras
    6. Tekniken är annorlunda
    7. Rationaliseringen tar nya vägar
    • Sammanfattning — vad har hänt?
   • Det "nya" företaget
   • De nya kraven
   • Det nya administrativa projektet
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapiltet
  2. Affärsidén — alltings början
   • Att tillfredsställa kundernas behov
    • Affärsidén som överordnad idé
   • Vad är en affärsidé?
   • Vilka idéer är möjliga?
   • Administrationen — ett stöd åt affärsidén
   • Den överlägsna affärsidén
   • Underhåll av affärsidén
   • Behovsinriktad affärsidé
   • Olika affärsidéer/strategier
   • Affärsidéer och administration — en slutkläm
    • Inför nästa block
    • Ordlista till kapitlet
 • Organisation
  1. Organisation — läran om hur ett företag ser ut inuti
   • Ett praktikfall
    • Från Frukostklubben HB till MacBreakfast — en företagssaga med betoning på organisation
    • Lärdomar
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  2. Varför ser det ut som det gör?
   • Byråkratin
    • Jakten på produktivitet
    • Industrisamhällets utmaning
    • Lösningen
    • Industrisamhällets organisationsideal
    • Löpande bandet — ett specialfall
    • Kritik mot byråkratin
   • Alternativen
   • Den nya utmaningen
   • Den organiska modellen
   • Centralisering — decentralisering
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  3. Hur organiserar man?
   • Faktorer som påverkar valet av organisationsform (-stil)
    • Beror på vad då?
   • Företagets omvärld — dess miljö
    • Miljötyper 1
    • Miljötyper 2
    • Summering av företagets omvärld
   • Företagets utvecklingsstadium
   • Verkligheten
   • Morgondagens organisationsformer
    • Nätverksorganisation
    • "Small is beautiful"
    • Franchising
   • Avslutning
    • Inför nästa block
    • Ordlista till kapitlet
 • Kompetens
  1. Kompetens — inledning
   • Hela människan efterfrågas
   • Vad är kompetens?
   • Kompetensförsörjning
    • Ordlista till kapitlet
  2. Personaladministration — PA
   • Personalplanering
    • Kritik mot planeringsmodellen
   • Rekrytering
    • Fastsäll kraven på befattningen
    • Utlys befattningen internt och externt
    • Välj bland de sökande (urval)
    • Introduktion
   • Personalutveckling
    • Kompetensutveckling
   • Personalavveckling
   • Intern marknadsföring
   • Personalpolitik
    • Personalidé
   • Affärsinriktad PA
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  3. Ledarskap
   • Ledarskapet och kompetensen
    • Hur ser en bra ledare ut?
   • Det anpassade ledarskapet
    • Ledarskapet och livcykeln
    • Ledarroller
    • Ledarstilar och människosyn
    • Resultatorienterad — personorienterad
    • Demokratisk — auktoritär
   • Ledarskapet och omvärlden
   • Det nya ledarskapet
    • De tre M:en
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapilet
  4. Motivation
   • Vad ger motivation?
    • Prestationsinriktning
    • X och Y och motivationen
    • Hertzberg och motivationen
    • Maslow och motivationen
    • Pengarna och motivationen
    • Orättvisa
   • Vad motverkar motivationen?
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  5. Gruppen
   • Den traditionsstyrda människan
   • Den gruppstyrda människan
   • Den självstyrande människan
   • Human Relation-skolan
    • Fall 1: Western Electric 1
    • Fall 2: Western Electric 2
    • Fall 3: Avdelningskonflikt på stansavdelningarna
    • Lärdomar av Human Relation-forskningen
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  6. Företagskultur
   • Varför företagskultur nu?
    • Styra och leda med kulturen
   • Hur skapar man en kultur?
    • IKEA-andan
    • McDonald's-andan
    • SAS och kulturen
   • Risker med starka kulturer
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  7. Ekonomiska perspektiv på den mänskliga resursen
   • Vad är en anställd värd?
    • Investering plus underhåll
    • Intjäningsförmåga
    • Kan det vara ekonomiskt att betala 200 000 kr i månadslön?
   • Vad kostar personalomsättningen?
    • Utbildning — utveckling
   • Kritik mot detta beräkningssätt
   • Nyckeltal för personal
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
 • System och rutiner
  1. System och rutiner — inledning
   • Administration är styrning
   • Olika flöden — olika hjälpmedel
   • Allmänt om styrsystem
    • "Det ska vara rätt att göra rätt"
    • Något om styrningsfolosofier
    • Något om styrformer
    • Målstyrning — dagens modeord
    • Målstyrning är svårt
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  2. Informationssystem
   • Allmänt om information
   • Företagets informationssystem
   • Informationens nya roll i företaget
    • Information för decentraliserat beslutsfattande
    • Information för styrning
    • Information för motivation
    • Information för affärsutveckling
    • Verktyg för informationshantering
   • Informationsbehov
    • Olika typer av information
   • Företagets viktigaste informationssystem
    • Redovisningen som en informationsresurs
    • Försystem och eftersystem till redovisningen
   • Företagets övriga informationssystem
    • Källor till omvärldsinformation
    • Andra informationssystem
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  3. Budgetering — att tänka efter före
   • Frihetsparadoxen
   • Budgeten — företagets universalverktyg
   • Budgetering — företagets kristallkula
   • Budgetmiljöer
   • Varför ekonomistyrning/budgetering?
   • Konsten att budgetera
    • Budgetmål
    • Att sätta operativa budgetmål
    • Måltal
    • Budgetsystemet
    • Budgetgången
    • Budgetarbetet
    • Budgetavstämningen
    • Presentation
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  4. Resultatbudgeten
   • Resultatbudgetens källor
   • Uppställning av resultatbudgeten
    • Bidragsmetoden
   • Bedömning av budgeten
    • Räntabilitet
    • Lönsamhet och likviditet
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  5. Den budgeterade balansräkningen
   • Vad visar den budgeterade balansräkningen?
   • Vad visas inte i den budgeterade balansräkningen?
   • Den budgeterade balansräkningens grundfrågor
    1. Hur stora tillgångar behövs?
     • Kapitalbindning
    2. Vilka slags tillgångar behövs?
     • Minimera likvida medel — cash management
     • Minimera kundfordringar
     • Minimera lagret
    3. Hur ska tillgångarna finansieras (finansiering)?
     • Soliditet
     • Kapitalanskaffning
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  6. Likviditetsbudeten
   • Likviditeten och lönsamheten
    • Kan man visa vinst utan att ha några pengar kvar?
   • Likviditetsbudgetering
    • Uppställning av likviditetsbudget
    • Varifrån kommer uppgifterna?
    • Svårigheter
   • Att bedöma likviditeten
   • Avslutningsvis
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  7. Order/lager/fakturering — en rutin i praktiken
   • Order/lager/fakturering
   • Reskontra
   • Lagerrutinen
    • Inför nästa kapitel
    • Ordlista till kapitlet
  8. Datorn som redskap i administrationen
   • Från produktionsorientering till användarorientering
   • Något om maskinvaran
   • Vad kan datorn hjälpa till med?
   • Basrutiner
    • Redovisning
    • Lönehantering
   • Specialprogram
    • Ordbehandling
    • Desktop publishing
    • Registerhantering
    • Kalkylering
    • Datakommunikation
   • Att tänka på vid val av program
   • Övriga applikationer
    • Expertprogram
    • CAD
    • Projektplanering
    • Utbildningsprogram
    • Idé- och presentationsprogram
    • Kalenderprogram
    • Pröva alltid behovet först
   • Avslutninsgvis
    • Ordlista till kapitlet
 • Bilaga: Arbetsrättslig lagstiftning i ett koncentrat

Reviews

Den nya administrationen — ett stöd åt affärsidén

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:04 p.m.

This is a very basic, beginners book.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required