Den professionella affärsplanen

Handbok för entreprenörskap och tillväxt

Carl-Johan Arnander

Publisher: Fakta Info Direkt, 2000, 270 pages

ISBN: 91-7610-210-6

Keywords: Business Plan

Last modified: June 16, 2019, 10:58 a.m.

AFFÄRSPLANEN ÄR ETT viktigt medel för tillväxtföretag i den nya ekonomin.

Den används för att dokumentera företagets situation och planer för inför finansiering eller ägarspridning. Affärsplanen är ett praktiskt arbetsredskap för företagets ledning då den klargör företagets visioner, mål, strategier och handlingsplaner.

Handboken introducerar IBVA™ modellen för hur en professionell affärsplan kan byggas upp. IBVA™ står för: Information, Beskrivning, Vision och Analys.

De fyra avsnitten gås igenom systematiskt. Förslag på dispositioner och angreppssätt presenteras fortlöpande i de fyra huvudavsnitten. Checklistor underlättar kontrollen av att alla viktiga frågor behandlas.

Handboken innehåller dessutom beskrivningar av:

 • Etablerade planeringsmodeller
 • Företagsekonomiska begrepp
 • Affärsorienterade begrepp
 • Finansieringsbegrepp

IBVA™-modellen illustreras genom affärsplanen för NetGarden AB, ett fiktivt företag som söker riskkapital för den internationella expansionen av sin e-handel med trädgårdsprodukter.

 • Förteckningar över illustrationer och bilagor
  • Figurförteckning
  • Formler
  • Kalkylmodeller
  • Kalkyler
  • Definitioner
  • Tabeller
  • Bilageförteckning
  • Supplement
 • Förord
 • Handbokens uppläggning
 • Introduktion
  • Vad är en afärsplan?
   • Översiktlig beskrivning
   • Affärsplanens syfte
    • Generella syften
     • Det etablerade företaget
     • Det nystartade företaget
    • Specifika syften
  • Varför skall du göra en affärsplan?
   • Du skaffar dig kunskap
   • Du skapar beslutsunderlag
   • Du undviker misslyckanden
   • Du tillfredställer företagets intressenter
  • Hur drar du nytta av din affärsplan?
   • Gör en operativ sammanfattning
   • Använd affärsplanen operativt
  • Behövs affärsplaner för intraprenörer?
 • Struktur och utformning
  • Var en god pedagog
  • Lay-out och förpackning
   • Tekniken
   • Förpackningen
  • Disposition och omfattning
   • Information
    • Basinformation
    • Sammanfattningen
    • Affärsidé
    • Människorna bakom
   • Affärsbeskrivning
    • Omvärlden
    • Affärsvärlden
    • Företaget
    • Strategisk affärsenhet
   • Vision
    • Visioner och mål
    • Strategier
    • Operationer
   • Analys
    • Ekonomisk historik
    • Förutsättningar och antaganden
    • Kalkyler och riskanalys
   • Bilagor
 • Planeringsmodeller
  • Affärslivscykeln
   • Innan start
   • Etablering
   • Överlevnad
   • Framgång
   • Utveckling
   • Mognad
   • Exit
  • Planeringsbegrepp
   • Modellen för strategisk planering
    • IBVA™-modellen för strategiutveckling
     • Affärsidén
     • Grundläggande aspekter
     • I större sammanhang
     • Visionerna
     • Mål
     • Strategier
     • Analysen
     • Aktiviteter
     • Rapportering
     • Sammantaget
    • Strategiska målstyrningsområden
  • Analys- och beskrivningsmodeller
   • "Löken"
   • Företagets omvärld
   • Affärsvärlden — branschen
    • Konkurrens mellan existerande föetag
    • Hot från nya aktörer — substitut
    • Leverantörernas förhandlingsstyrka
    • Köparnas förhandlingsstyrka
  • Anaysmodeller
   • Värdekedjan
   • Lojalitetsanalys
   • Positioneringsanalyser
    • Grundmodeller
    • McKinseys positionsmatris
   • Produkt/marknadsmatris
   • Marknadsföringsmatris
   • Kundupplevt värde
   • Riskanalyser
    • SWOT-modellens uppbyggnad
    • Analysmatriser för SWOT
   • Benchmarking
    • Etiska riktlinjer för benchmarking
     • Legala aspekter
     • Informationsutbyte
     • Sekretess
     • Användning
     • Kontakt med benchmarkingpartnern
     • Kontakt med tredje man
     • Förberedelse och genomförande
 • Innan du börjar
  • Grundläggande teser för verksamhetsutveckling
  • Grundläggande angreppssätt för verksamhetsbeskrivning
  • Ordlista att undvika för affärsplanerare
 • Affärsplanens innehåll
  • Allmänna inledande kommentarer
  • Information
   • Basinformation
    • Titelsida
    • Innehållsförteckningar
    • Affärsplanens syfte
    • Företagsuppgifter
    • Människorna bakom
     • Styrelsen
     • Styrelsens ledamöter
     • Företagsledning
    • Ägarförhållanden
    • Historik
   • Affärsidé
    • Beskrivning av affärsidén
    • Skydd för affärsidén
    • Patent
    • Varumärken
    • Mönsterrätt
    • Upphovsrätt
    • Avtal
   • Sammanfattning
    • Hur utarbetar du en sammanfattning?
  • Affärsbeskrivning
   • Vad är en affärsbeskrivning?
   • Omvärlden
    • Påverkande krafter
   • Affärsvärlden/Branschen
    • Generell beskrivning
    • Branschpåverkande krafter
    • Marknad
     • Marknadsbeskrivning och marknadsanalys
     • Begreppsdefinitioner
     • Marknadsbeskrivning
     • Beskrivningskriterier
    • Konkurrens
     • Inledning
     • Beskrivningsområden för konkurrens
     • Värdestrukturen
     • Marknadsstrukturen
     • Bedömning
   • Företagets värld
   • Produktion
     • Produktbeskrivning
     • Tekniska och formella faktorer
     • Beskrivning av tjänsteprodukter
    • Produktion
    • Resurser
     • Processer
    • Produktionsekonomi
     • Logistik — inköp/lager/produktion
   • Forskning och utveckling (FoU)
    • Företagets organisation
    • Det mänskliga kapitalet
     • Företagets funktioner
     • Personalpolitik
    • Organisationskostnader
  • Visioner
   • Visioner — beskrivning
   • Mål
    • Målbeskrivningens struktur
    • Marknadsmål
    • Produkt- och produktionsmåk
    • Tillväxtmål
    • Finansiella mål
    • Intressentmål
   • Strategier
   • Marknadsstrategier
    • Vad är en marknadsplan?
    • Marknadsplanens struktur
     • Sammanfattningen
     • Marknadsbeskrivningen
     • Kvantitativ marknadsanalys
     • Kvantitativ analys
     • Försäljningsprognoser
     • Prognosmetoder
     • Extrapolering
     • Potentialmetoder
     • Marknadsdata
     • Kvalitativ analys
     • Ekonomisk analys — kostnadsbasen
     • Ekonomisk analys — prissättningen
    • Fastlägg strategisk inriktning
    • De operativa målen
    • Den operativa planen
     • Marknadskommunikation
     • Distribution
   • Aktivitetsplan
  • Analys
   • Definitioner
    • Några grundbegrepp
    • Resultaträkningen
    • Balansräkningen
    • Kassaflöden
   • Vad skall beskrivas i en affärsplan?
    • Ekonomisk historik
     • Resultaträkningar
     • Balansräkningar
     • Nyckeltal
    • Kapitalbehov
    • Finansiering
     • Investeringsbudget med finansieringsplan
     • Det nystartade bolaget
     • Det etablerade företaget
   • Ekonomiska illustrationer
     • Varning för automatiserade beräkningar
    • Betydelsen av riktiga antaganden
    • Kassaflöden
    • Resultaträkningar
    • Balansräkningar
    • Nyckeltal
   • Riskfaktorer
    • Verksamhetsrisker
    • Ekonomiska risker
     • Break-even-analyser
     • Vad händer om… -analyser
 • När du är klar
  • Sekretess
  • Investorpromemoria
 • Termer och begrepp
  • Affärsorienterade begrepp
  • Företagsekonomiska begrepp
   • Kalkyleringsmodeller
   • Produktkalkylering
    • Vanliga modeller för produktkalkylering
    • Självkostnadskalkyler utifrån rörliga och fasta kostnader
    • Självkostnadskalkyler med påläggskalkyler
     • Kalkylering i tillverkande företag
     • Kalkylering i tjänsteföretag
    • Kalkylering i handelsföretag
    • Kalkylering med bidragsmetoden
    • Bidragskalkyler
    • Stegkalkyl
   • Investeringskalkylering
    • Pay-off-metoden
    • Nuvärdemetoden
    • Annuitetsmetoden
   • Företagsekonomiska analyser
    • Lönsamhetsanalyser
     • Räntabilitet
     • Lönsamhetsbegrepp
    • Likviditetsanalyser
     • Nyckeltal
     • Likviditetsbudget
    • Kapitalanalyser
    • Finansiella analyser
    • Intellektuellt kapital
     • Definitioner
     • Exemplet Skandia Värdeschema
     • Exemplet TurnIts årsredovisning 1998
     • Definition och organisation av det intellektuella kapitalet
     • Värdering
     • Redovisning
     • Slutsatser
  • Finansieringsbegrepp
   • Riskkapital
    • Riskkapital i noterade bolag
    • Private equity
    • Venture capital
    • Riskovilliga krediter
    • Riskvilliga krediter
    • Sammanfattning
   • Finansieringsstadier
    • Startfaser
    • Tillväxtfaser
    • Mogna stadier
   • Exitstrategier
    • Planerade utträden
    • Uppkommande möjligheter till utträden
    • Framtvingade utträden
 • Källor och referenser
 • Nyttiga adresser
  • Bransch- och intresseorganisationer
  • Källor för omvärlds- och branschanalyser
  • Källor för entreprenörskap
  • Riskkapitalbolag

Reviews

A good try

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: May 25, 2007, 10:41 a.m.

A business plan guide in Swedish that manages to cover most bases.

Not all, mind you. And some stuff that is covered is not detailed enough for the reader to use, even though there are a lot of checklists in there.

In short, one of the better ones in Swedish, but you still need some strategic and financial know-how to utilise it fully.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required