Den professionella affärsplanen 2nd Ed.

Begrepp, modeller och struktur för finansiering och tillväxt

Carl-Johan Arnander

Publisher: Thomson, 2007, 421 pages

ISBN: 978-91-7610-274-9

Keywords: Business Plan

Last modified: June 16, 2019, 10:59 a.m.

AFFÄRSPLANEN ÄR ETT viktigt medel för tillväxtföretag i den nya ekonomin.

AFFÄRSPLANEN är ett viktigt verktyg för ledningen av såväl unga som väletablerade företag. Den bringar klarhet i företagets visioner, mål, strategier och handlingsplaner.

Affärsplanen används också för att dokumentera företagets situation och planer för inför finansiering eller ägarspridning.

Handboken introducerar IBVA™ modellen för hur en professionell affärsplan kan byggas upp. IBVA™ står för de fyra huvudblocken i en professionell affärsplans uppbyggnad:

 • Information
 • Beskrivning
 • Vision
 • Analys

De fyra avsnitten gås igenom systematiskt. Förslag på dispositioner och angreppssätt presenteras fortlöpande i de fyra huvudavsnitten. Checklistor underlättar kontrollen av att alla viktiga frågor behandlas.

Handboken innehåller dessutom beskrivningar av:

 • Etablerade analysmodeller
 • Praktiska modeller för strategisk planering
 • Företagsekonomiska begrepp
 • Affärsorienterade begrepp
 • Finansieringsbegrepp

I denna 2:a upplaga av handboken har tillkommit avsnitt om:

 • Omvärldsanalys
 • Finansiering omfattande olika typer av instrument, stadier, processer och avtal
 • Företagsvärdering

Handboken presenterar drygt 165 grafiska illustrationer.

Det finns ett sakordsregister med mer än 450 sökord.

IBVA™-modellen illustreras genom affärsplanen för NetGarden AB, ett fiktivt företag som söker riskkapital för den internationella expansionen av sin e-handel med trädgårdsprodukter.

 • Innehållsförteckning
 • Förteckningar över illustrationer

 • Figurförteckning
 • Kalkylförteckning
 • Kalkylmodeller
 • Definitioner
 • Formler
 • Tabeller
 • Bilagor

 • Förord
 • Handbokens uppläggning
 • Introduktion till begreppet affärsplan

 • Vad är en affärsplan?
  • Översiktlig beskrivning
  • Affärsplanens syfte
   • Generella syften
    • Det etablerade företaget
    • Det nystartade företaget
   • Specifika syften
 • Varför skall du göra en affärsplan?
  • Du skaffar dig kunskap
  • Du skapar beslutsunderlag
  • Du undviker misslyckanden
  • Du tillfredställer företagets intressenter
 • Hur drar du extra nytta av din affärsplan?
  • Gör en operativ sammanfattning
  • Använd affärsplanen operativt
 • Behövs affärsplaner för intraprenörer?
 • Modeller för beskrivning, planering och analys
 • Affärslivscykeln
  • Innan start
  • Etablering
  • Överlevnad
  • Framgång
  • Utveckling
  • Mognad
  • Exit
 • Begrepp och modeller för strategisk planering
  • IBVA™-modellen för strategiutveckling
   • Affärsidén
    • Marknadsbehovet
    • Kundnyttan
    • Utbudet
    • Konkurrensfördelen
    • Intjäningsförmågan
   • Visioner
   • Mål
   • Strategier
    • Parametrar
    • Analys
    • Aktiviteter
    • Rapportering
  • Strategiska målstyrningsområden
 • Beskrivnings- och analysmodeller
  • Omvärldsanalys
   • Perspektiv
    • Omgivningsperspektivet
    • Branschperspektivet
    • Företagsperspektivet
   • Betydelse och kunskap
   • Informationssökning
    • Metoder
    • Källor
   • Handling och kontinuitet
  • Beskrivnings- och utredningsmetoder
   • "Löken"
   • Företagets omvärld
   • Företagets värld
   • Affärsvärlden — branschen
    • Konkurrens mellan existerande föetag
    • Hot från nya aktörer
    • Hot från substitut
    • Leverantörernas förhandlingsstyrka
    • Köparnas förhandlingsstyrka
  • Analysmodeller
   • Värdekedjan
   • Lojalitetsanalys
   • Positioneringsanalyser
    • Positioneringsanalys genom fyrfältsmatris
    • McKinseys positionsmatris
    • Produkt/marknadsmatris
    • Marknadsföringsmatris
    • Kundupplevt värde
   • Riskanalyser genom SWOT
    • SWOT-modellens uppbyggnad
    • Analysmatriser för SWOT
   • Benchmarking
    • Etiska riktlinjer för benchmarking
    • Förberedelse och genomförande
 • Termer och begrepp
 • Affärsorienterade begrepp
 • Företagsekonomiska begrepp
  • Kalkyleringsmodeller
   • Produktkalkylering
    • Självkostnadskalkyler utifrån rörliga och fasta kostnader
    • Självkostnadskalkyler med påläggskalkyler
    • Kalkylering i tillverkande företag
    • Kalkylering i tjänsteföretag
    • Kalkylering i handelsföretag
   • Kalkylering med bidragsmetoden
    • Bidragskalkyler
    • Stegkalkyl
   • Investeringskalkylering
    • Pay-off-metoden
    • Nuvärdemetoden
    • Annuitetsmetoden
 • Företagsekonomiska analyser
  • Lönsamhetsanalyser
   • Räntabilitet
   • Lönsamhetsbegrepp
  • Likviditetsanalyser
   • Nyckeltal
  • Kapitalbehov
   • Likviditetsbudget
   • Kapitalanalyser
  • Finansiella analyser
   • Soliditet
   • Kapitalomsättningshastighet, KOH
  • Intellektuellt kapital
   • Definitioner
   • Exemplet Skandia Värdeschema
    • Humankapitalet
    • Organisationskapitalet
    • Kundkapitalet
    • Strukturkapitalet
   • Exemplet TurnIts årsredovisning 1998
    • Definition och organisation
    • Värdering
    • Redovisning
   • Slutsatser
 • Finansiering
 • Finansieringsbegrepp
  • Riskkapital
   • Riskkapital i noterade bolag
   • Private equity
   • Venture capital
  • Skuldkapital eller lånat kapital
   • Riskovilliga krediter
   • Riskvilliga krediter
  • Sammanfattning
  • Private equity-branschens organisation
 • Investeringsinstrument
  • Stamaktier
  • Preferensaktier
  • Konvertibla skuldebrev och skuldebrev med teckningsoptioner
  • Optioner
  • Aktieägartillskott
 • Finansieringsfaser
  • Tidiga faser
   • Beskrivning
   • Finansiering i tidiga faser
  • Tillväxtfaser
   • Beskrivning
   • Finansiering under tillväxtfaser
  • Mogna faser
   • Generellt
   • Finansiering under mogna faser
    • Buy-out
    • Industriell försäljning
  • Sammanfattning av exitstrategier
   • Frivilliga utträden
   • Framtvingade utträden
 • Investeringsprocessen
  • Affärsidé
  • Affärsplan och annan info till investerare
  • Val av investerare och kapital
   • Varning för "shopping"
   • Analyser dina behov
   • Hitta rätt riskkapital
    • Gör ett urval av investerare
    • Värdera riskkapitalbolagen
   • Affärsänglar
    • Vad är en affärsängel
    • Val av affärsängel
    • Vägar till kontakt
  • Investorpromemoria
  • Ge kapitalisten ett erbjudande
  • Sekretess
  • Fel och due diligence
   • Entreprenörens upplysningsplikt
    • Översikt
    • Ansvar för budget och prognos
   • Finansiärens undersökningsplikt
    • Översikt
    • Due diligence
 • Investeringsavtalet
  • Inledning
  • Föravtal
  • Teckningsavtal
  • Aktieägaravtal
   • Grunden är minoritetsskyddet
    • Reglering enligt lag
   • Vanliga minoritetsfrågor
    • Styrelserepresentation och företagsledning
    • Beslutsrätt i viktigare frågor
    • Rapportering
    • Förbud mot aktieförsäljning
    • Hembudsförbehåll
    • Förköpsförbehåll i bolagsordningen
    • Samtyckesförbehåll i bolagsordningen
    • Avtal eller bolagsordning
    • Exitbestämmelser i aktieägaravtalet
     • Översikt
     • åtaganden
     • Reglering av exit
 • Värdering
  • Översikt
  • Multipelvärdering
   • Vinstmultiplar
   • Kassaflödesmultiplar
   • Intäktsmultiplar
   • Branschspecifika multiplar
  • DCF-värdering
   • Beräkna fria kassaflöden
    • Explicit period
    • Horisontvärdeperiod
    • Anpassning genom tre perioder
   • Beräkna kalkylräntan WACC vs ECC
  • Den slutliga värderingen
 • Affärsplanen enligt IBVA
   • Innan du börjar
    • Grundläggande teser för verksamhetsutveckling
    • Ordlista att undvika för affärsplanerare
   • Allmänna inledande kommentarer
   • Information
    • Basinformation
     • Titelsida
     • Innehållsförteckningar
    • Affärsplanens syfte
    • Företagsuppgifter
    • Människorna bakom
     • Entreprenören
     • Styrelsen
     • Företagsledning
     • Ledningsfilosofi och arbetssätt
    • Ägarförhållanden
    • Historik
    • Affärsidé
     • Beskrivning av affärsidén
     • Skydd för affärsidén
      • Patent
      • Varumärken
      • Mönsterrätt
      • Upphovsrätt
      • Avtal
    • Ledningens sammanfattning
     • Hur utarbetar du en sammanfattning
   • Affärsbeskrivning
    • Vad är en affärsbeskrivning?
    • Omvärlden
     • Påverkande krafter enligt SENF
    • Affärsvärlden/Branschen
     • Generell beskrivning
     • Branschpåverkande krafter enligt Porter
    • Marknad
     • Marknadsbeskrivning och marknadsanalys
      • Begreppsdefinitioner
      • Marknadsbeskrivning
      • Beskrivningskriterier
    • Konkurrens
     • Inledning
     • Beskrivningsområden för konkurrens
     • Värdestrukturen
      • Konsumentvärden
      • Konkurrentvärden
      • Marknadsstrukturen
    • Produkten/tjänsten
     • Produktbeskrivning
     • Beskrivning av tjänsteprodukter
      • Jämförelse med fysiska produkter
      • Tjänstekonceptet
     • Produktion
      • Resurser
      • Tillverkningsmetoder och arbetssätt
      • Produktionsekonomi
      • Logistik - inköp/lager/produktion
      • Forskning och utveckling (FoU)
    • Företagsbeskrivning
     • Företagets organisation
     • Det mänskliga kapitalet
      • Personalpolitik
      • Ledningsfilosofi och arbetssätt
     • Företagets funktioner
   • Visioner
    • Visioner — beskrivning
    • Mål
     • Målbeskrivningens struktur
      • Marknadsmål
      • Produkt- och produktionsmål
      • Tillväxtmål
      • Finansiella mål
      • Intressentmål
    • Strategier
     • Marknadsplan
      • Vad är en marknadsplan
      • Marknadsplanens struktur
      • Sammanfattningen
      • Marknadsbeskrivningen
      • Kvantitativ marknadsanalys
      • Kvantitativ analys
      • Ekonomisk analys
      • Marknadsmål
      • Marknadsstrategi
      • Den operativa marknadsplanen
      • Budget
      • Aktivitetsplan
   • Analys
    • Definitioner
     • Några grundbegrepp
     • Resultaträkningen
     • Balansräkningen
     • Kassaflöden
    • Vad skall beskrivas i en affärsplan
     • Den ekonomiska historiken
     • Kapitalbehov
     • Ekonomiska illustrationer
     • Riskanalyser
    • Ekonomisk historik
     • Resultaträkningar
     • Balansräkningar
     • Nyckeltal
     • Kapitalbehov
     • Det etablerade företaget
    • Ekonomiska illustrationer
     • Grundläggande om ekonomiska illustrationer
      • Varning för automatiserade beräkningar
      • Betydelsen av riktiga antaganden
     • Illustrationerna
      • Kassaflöden
     • Resultaträkningar
     • Balansräkningar
     • Nyckeltal
     • Riskfaktorer
      • Verksamhetsrisker
      • Ekonomiska risker
     • Vad händer om… -analyser
   • Bilagor
   • Introduktion till affärsplan för NetGarden AB
   • Källor och referenser
    • Litteraturförteckning
    • Internettjänster
    • Bransch- och intresseorganisationer
    • Källor för omvärlds- och branschanalyser
    • Källor för entreprenörskap
    • Riskkapitalbolag

   Reviews

   Den professionella affärsplanen

   Reviewed by Roland Buresund

   Very Good ******** (8 out of 10)

   Last modified: June 16, 2019, 3:55 p.m.

   An excellent book just became better.

   Through extended coverage and more in-depth discussions, this became a joy to read, except that some over-zeleaus editor has decided to shrink the format of the book from the handy A4-format to normal book-size, and in the process shrinked the extensive checklists that made up a great deal of the value to unreadability! Some illustration were redone to fit onto smaller pages, and suddenly lost its meanings.

   This book has the potential to become the new Swedish standard for business plans, but the shoddy disregard of the readers convenience (some lists are totally unreadable), makes it come up short, which is a shame, as it has been extensively updated, by a knowledgeable author.

   I look forward to a third edition, in a bigger format and with an eye on the end-user's experience, as this edition manages to underwhelm the expectations.

   Comments

   There are currently no comments

   New Comment

   required

   required (not published)

   optional

   required

   captcha

   required