Elektronisk Affärssamverkan mellan Företag

Ivan Bengtsson

Publisher: Studentlitteratur, 2000, 217 pages

ISBN: 91-630-8900-9

Keywords: Information Systems

Last modified: Aug. 1, 2021, 2:26 p.m.

En ny sorts samverkan håller på att växa fram mellan företag. Det handlar om samverkan mellan människor, inte datorer, som sker helt eller delvis i elektronisk form. En grundläggande förutsättning för sådan samverkan är att mediet som används skapar en tillräcklig hög nivå av förtroende för att motsvara parternas krav. Detta gäller oavsett vilken teknisk lösning som valts.

Denna bok presenterar en enkel modell, BATE-modellen, för att analysera och beskriva krav på förtroende mellan två parter. Modellen bygger på insikten om att förtroende är en sammansatt egenskap med såväl affärsmässiga som tekniska och administrativa komponenter.

Utifrån detta behandlar boken ämnet på ett flertal områden, bland annat juridik, som behandlar relevanta lagar och avtal, informationssäkerhet, och ekonomi, som omfattar kastands-/nyttokalkyler. Ett omfattande kapitel beskriver tekniska aspekter med utgångspunkt i de genomgripande förändringar som Internets framväxt ger upphov till. Där finns såväl bredden i form av den tekniska tjänstemarknaden, som djupet i form av en detaljerad beskrivning av en förtroendebärande infrastruktur byggd med publik nyckelteknik (public key infrastructre). Varje ämne belyser tre verkliga praktikfall som löper son en linje genom boken.

Boken avslutas med ett kapitel, Införande som ger konkreta råd kring hur man bedömer projekt för att bygga den infrastruktur som krävs för att hantera elektroniskt förtroende. Rekommendationerna bygger på mångårig praktisk erfarenhet av området.

Boken "Ekektronisk affärssamverkan mellan företag" ger en heltäckande beskrivning av de aspekter som den som ansvarar för, leder eller utvecklar lösningar för att skapa och upprätthålla företagets elektroniska förtroende, bör beakta.

 1. Inledning
  1. Syfte
  2. Bakgrund
  3. Disposition
  4. Terminology
  5. Introduktion till praktikfall
  6. Praktikfall 1: Future+
  7. Pratkikfall 2: COOL
  8. Praktikfall 3: TRUST
 2. Förtroende
  1. Introduktion
  2. Förtroende kontra vetskap
  3. Affärsmässigt förtroende (Business Trust)
  4. Administrativt förtroende (Administrative Trust)
  5. Tekniskt förtroende (Technical Trust)
  6. Erfarenhetsbaserat förtroende (Experience-based Trust)
  7. Hur förtroendet måste motsvara motpartens risknivå
  8. De fyra aspekternas inbördes förhållande över tiden
  9. Praktikfall 1: Förtroende inom Future+
  10. Pratkikfall 2: Förtroende inom COOL
  11. Praktikfall 3: Förtroende inom TRUST
 3. Informationssäkerhet
  1. Organisation
  2. Fysiskt och logiskt skydd
  3. Informationens värde
  4. Administrativtr arbete
  5. Att hålla säkerhetsmedvetandet vid liv i organisationen
  6. Praktikfall 1: Informationssäkerhet inom Future+
  7. Pratkikfall 2: Informationssäkerhet inom COOL
  8. Praktikfall 3: Informationssäkerhet inom TRUST
 4. Ekonomiska aspekter
  1. Allmänt om kostnads-/nyttoanalyser
  2. En modell för kostnads-/nyttoanalys
  3. Om modeller och indata
  4. Kostnader och nytta i EAS
  5. Praktikfall 1: Ekonomiska aspekter inom Future+
  6. Pratkikfall 2: Ekonomiska aspekter inom COOL
  7. Praktikfall 3: Ekonomiska aspekter inom TRUST
 5. Tekniska aspekter
  1. Sammanfattning
  2. Informationstekniken som panacé?
  3. Affärsmodeller och affärslogik under utveckling
  4. Nätet som marknad — marknaden är nätet
  5. Arkitekturer och koncept för elektronisk affärssamberkan
  6. Vad är elektroniskt förtroende?
  7. Hur etableras elektroniskt förtroende?
  8. PKI — den öppna infrastrukturen för elektroniskt förtroende
  9. Certifieringsinstansens huvudprocesser
  10. Övergripande policy och regelverk för certifieringsinstansen
  11. Certifieringsinstansens systemarkitektur
  12. Standarder för publika nyckelinfrastrukturer — PKI
  13. Hur har det tekniska förtroendet skapats i praktikfallen?
  14. Praktikfall 1: Tekniska aspekter inom Future+
  15. Pratkikfall 2: Tekniska aspekter inom COOL
  16. Praktikfall 3: Tekniska aspekter inom TRUST
 6. Juridiska aspekter
  1. Rättsosäkerhet?
  2. Kryptering och signering
  3. Globalt arbete
  4. Europeiska Unionen
  5. Sverige
  6. Elektroniska dokument
  7. Elektronisk urkund
  8. Bokföring
  9. Arkivering
  10. Praktikfall 1: Juridik inom Future+
  11. Pratkikfall 2: Juridik inom COOL
  12. Praktikfall 3: Juridik inom TRUST
 7. Införande
  1. Förutsättningar för en förtroendebärande infrastruktur
  2. Hur etableras ett PKI-projekt?
  3. Förstudiefas
  4. Kravställningsfas
  5. Förfrågningsfas
  6. Utvärderingsfas
  7. Implementationsfas
  8. Drift-. förvaltnings- och utvärderingsfas
  9. Egen eller annans regi
 8. Slutsatser
  1. Förtroende 
  2. Informationssäkerhet
  3. Kostnad kontra nytta
  4. Juridik
  5. Teknik
  6. Infdörande
 • Referenser
  • Litteratur
  • Länkar
 • Begrepp och förkortningar
  • Begrepp
  • Standarder
  • Organisationer

Reviews

Elektronisk Affärssamverkan mellan Företag

Reviewed by Roland Buresund

Excrement * (1 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:17 p.m.

Burn, baby, burn. (You'll have to consider that I was connected to the EDI project that is mentioned. It failed, of course).

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required