Elektronisk Handel för Kommuner, Landsting och Stat

Verksamhetsutveckling och införandestöd

Karl-Erik Andersson

Publisher: Statskontoret, 1996, 141 pages

ISBN: 91-7220-260-2

Keywords: Information Systems

Last modified: Aug. 5, 2021, 3:36 p.m.

Handboken avser att ge vägledning för hur ett införande av elektronisk handel ska gå till. Det är viktigt att inta en systematisk och fokuserad ansats för att man ska kunna åstadkomma ett bra resultat. Till skillnad från andra förändringar och annat systeminförande handlar det inte enbart om en intern förändring utan även om ett elektroniskt samarbete med externa parter.

Handbok I är i första hand avsedd för de ppersoner som har det direkta ansvaret att genomföra övergången till elektronisk handle inom offentlig sektor, dvs. projektledare och chefer.

 1. Konceptuell beskrivning av elektronisk handel
  • Beställnings/faktura/betalprocessen
  • Upphandlingsprocessen
  • Förplaneringsprocessen
  • Informationsförsörjning (publika databastjänster via clearing-house eller motsvarande)
 2. Myndighets-, landstings-, kommun- och företagsmål
  • Förankringen i organisationen är viktig
  • Sätt mål och tidsramar för genomförandet!
 3. Att införa elektronisk handel
  • Bakgrund
  • Projektorganisationen
  • Aktivitetsplan
  • Införandefas
  • Budget
  • Risker och fallgropar
  • Tidsplan och dokumentation
 4. Verksamhetsanalys och processförändringar
  • Inledning
  • Teoretisk översiktsbeskrivning av processförändringsteknik
  • Praktiska råd för tillämpning av processförändringsteknik i samband med övergång till elektronisk handel
  • Arbetsmetod för kartläggning och omdesign steg för steg
   1. Definition och avgränsning av upphandlings-, inköps- faktura och betalarbetet
   2. Definition av upphandlade och inköpta produkter eller tjänster
   3. Kartläggning av kvantiteter och leverantörer
   4. Beskrivning av processerna
   5. Beskrivning av aktörerna i processerna
   6. Aktörernas förutsättningar i nuläget
   7. Flaskhalsar och kritiska framgångsfaktorer i processerna
   8. Omdesign av processerna
   9. Vilka förändringar och krav ställer detta på verksamhet och aktörerna
   10. Vilka krav ställs på gränssnittet mellan människa-maskin för att de tekniska hjälpmedlen ska ge full effekt
  • Att arbeta i workshops
  • Några viktiga beslut och arrangemang i organisationen
 5. Relation till leverantör (eller kund), bank och andra partners
  • Nya relationer
  • Överenskommelser, avtal och avtalsläge
  • Leverantörernas elektroniska handelsstatus
  • Banker och betalinstituten
  • Förändringar i penningflöden
  • Elektroniska meddelandeutväxlingsavtal
  • Standardiserade gränssnitt
  • Single face to industry
 6. Utbildning och kompetenshöjning
  • Utbildningskrav
  • Målgrupper
  • Kunskapsbehov
  • Kunskapsbehov i spridningsskede
  • Information
  • Mer att läsa om elektronisk handel
  • Förslag till utbildning i elektronisk handel
 7. Säkerhets- och legala krav
  • Allmänna legala aspekter på att införa EDI
  • Upphandling av EDI-system
  • Säkerhetsmässiga aspekter vid val och införande av EDI
  • Checklista — krav vid införande av EDI
  • Checklista — Systemkrav för EDI
 8. Kvalitetsstyrning av införandet
  • Bakgrund
  • Vad kan orsaka kvalitetsbrister?
  • En systematisk kvalitetsansats via checklista
 • Bilaga 1: Processbeskrivning och affärstransaktioner
  • Affärsprocedurer, verksamhetsprocesser och dessas krav på verksamhetssystem
  • Processkartan
  • Förplaneringsfasen
  • Öppen upphandling
  • Selektiv upphandling
  • Förhandlad upphandling
  • Upphandling för enskild leverans
  • Utbyte av pris- och produktinformation
  • Normalförfarande inkl faktura
  • Fakturalöst
  • Quick Response
  • Orderlöst
  • Beställning utan avtal
 • Bilaga 2: Legala och säkerhetsmässiga krav på delprocesser i Elektronisk handel
  • Förplanering
  • Upphandlingsprocessen
  • Beställningsprocessen
  • Krav enligt bokföringslag och god redovisningssed
  • Arkivering
  • Revisionella krav och synpunkter
 • Bilaga 3: Affärstransaktioner

Reviews

Elektronisk Handel för Kommuner, Landsting och Stat

Reviewed by Roland Buresund

Bad ** (2 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:17 p.m.

This is an useless book, without meaning.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required