Grundbok i forskningsmetodik

Runa Patel, Ulla Tebelius

Publisher: Studentlitteratur, 1987, 184 pages

ISBN: 91-44-24851-2

Keywords: Research

Last modified: May 1, 2019, 9:07 p.m.

Detta är en grundbok i beteendevetenskaplig forskningsmetodik. De val forskaren ställs inför och de överväganden forskaren måste göra diskuteras och struktureras. Såväl kvalitativa som kvantitativa metoder tas upp. Undersökningens uppläggning, metodval och analys, särskilt av kvalitativ information, behandlas. Boken avslutas med tre exempel på forskningsprojekt av olika karaktär. De beskrivs utifrån bokens grundidé om forskningsprocessen som ett antal valpunkter.

Boken vänder sig främst till dem som studerar beteendevetenskap t ex pedagogik, psykologi och sociologi vid universitet och högskolor.

 1. Om forskning
  Carl Holmberg
  1. Att skaffa sig kunskap
  2. Vetenskap och vetenskapligt arbete
  3. Olika typer av forskning
 2. Om vetenskapliga förhållningssätt
  Ulla Tebelius
  1. Paradigmbegreppet
  2. Olika forskningsinriktningar inom beteendevetenskap
  3. Beteendevetenskapliga paradigm, en jämförelse
 3. Om forskningsprocessen
  Runa Patel, Ulla Tebelius
  1. Kvantitativ — kvalitativ forskning
  2. Objektivitet — subjektivitet
  3. Teori och forskningsproblem
  4. Forsdkningsprocessen som ett antal valpunkter
 4. Om olika typer av undersökningar
  Runa Patel
  1. Klassificering efter kunskapens karaktär
  2. Klassificering efter forskningsfält
  3. Klassificering efter undersökningsuppläggning
  4. Den senare tidens utveckling inom forskningen
 5. Om osäkerhet vid insamlande av information
  Runa Patel, Ulla Tebelius
  1. Problematiken vid information i numerisk form
  2. Problematiken vid information i verbal form
  3. Sammanfattande begreppsöversikt
 6. Om tekniker för att samla information
  1. Dokument
   Runa Patel
  2. Olika typer av självrapportering
   Ulla Tebelius
  3. Test och prov
   Runa Patel
  4. Observation
   Runa Patel
  5. Intervju och enkät
   Runa Patel
 7. Om bearbetning och analys av verbal information
  1. Illustrativ metod
   Runa Patel
  2. Kvalitativ analys
   Ulla Tebelius
 8. Om rapportering
  Ann-Sofie Bergeling, Ulla Tebelius
  1. Att skriva en forskningsrapport
  2. Sätt att skriva
 9. Tre forskningsexempel
  1. Exempel 1
   Runa Patel
  2. Exempel 2
   Ann-Sofie Bergeling, Ulla Tebelius
  3. Exempel 3
   Carl Holmberg
  4. Diskussionsuppgifter

Reviews

Grundbok i forskningsmetodik

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: Oct. 10, 2019, 12:51 a.m.

An old and basic book about research methodology. 

Nothing to get excited about.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required