Kommun & aktiebolag

Organisationsjuridiskt underlag 2000

Lars Meyer

Publisher: Komrev, 1999, 89 pages

ISBN: 91-88404-31-5

Keywords: Board of Directors

Last modified: March 30, 2009, 12:21 a.m.

Boken innehåller en exempelsamling på dokument rörande kommunens relation till de företag kommunen utnyttjar i sin verksamhet som bolagsordning, företagspolicy, ägardirektiv och hur ett kommunstyrelsereglemente kan utformas för att ge styrelsen en mer tydlig ägarfunktion än vad kommunallagen har som utgångspunkt.

Vidare redovisas exempel på hur bolagen kan utforma arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, attestinstruktion och avtal med de fackliga organisationerna rörande arbetstagarrepresentation i bolagsstyrelsen.

I boken återfinns också ett underlag för bedömning av konsekvenserna av en aktiebolagsformens fördelar ur ett affärsmässigt perspektiv.

 1. Företagspolicy
  1. Direktägda företag
  2. Koncern under kommunen
  3. Frågor för företagspolicy
 2. Bolagsordning för kommunalt aktiebolag
 3. Kommunstyrelsens styrningsfunktion i förhållande till de kommunala företagen - alternativ för utformning av kommunstyrelsereglemente
 4. Samordnad revision
 5. Ägardirektiv för helägt kommunalt aktiebolag
 6. Arbetsordning för styrelsen
 7. Instruktion för verkställande direktör
 8. Attestinstruktion
 9. Arbetstagarrespresentant i kommunalt aktiebolags styrelse
 10. Sekretessförbindelse för anställd
 11. Konsortialavtal för samverkan i aktiebolagsform. Checklista
 12. Underlag för beslut om aktiebolagsrättslig koncernbildning - moderbolag med dotterbolag
 13. Utfästelse angående styrelseledamöters skadeståndsansvar i kommunala aktiebolag och stiftelser
 14. Utfästelse angående förtroendevalda revisorers skadeståndsansvar i kommunala aktiebolag och stiftelser
 15. Lekmannarevisorernas granskningsrapport
 16. Kommunalt aktiebolag — för- och nackdelar i jämförelse med kommunal förvaltning i ett affärsmässigt perspektiv

Reviews

Kommun & aktiebolag

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:09 a.m.

This is a lot of forms for municipality companies in Sweden, but most of the data can be applied to pure commercial companies as well. In my opinion a pretty good collection, with the added advantage of learning something about the municiaplities of Sweden.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required