L.E.T.

En praktisk modell för aktivt ledarskap

Thomas Gordon

Publisher: Askild & Kärnekull, 1977, 245 pages

ISBN: 91-7008-970-1

Keywords: Leadership

Last modified: April 6, 2021, 9:05 a.m.

Under de senaste fyrtio åren har forskare hållit på att uteda hur det går till när människor blir ledare, hur de bibehåller sin position, hur de bygger upp en ledningsgrupp, hur de påverkar grupparbetet och vad som konstituerar en bra ledare. De många undersökningarna gör det möjligt att skapa en modell för ledarskap, baserad på tillförlitliga forskningsresultat.

Det är en sådan modell Thomas Gordon presenterar i denna bok. Medbestämmande och lagarbete utgör grundvalen. Det har nämligen bevisats att såväl relationerna på arbstplatsen som resultaten blir betydligt bättre om medarbetarna får tillfälle att delta i både beslutsprocessen och i beslutens genomförande.

Personaledning i medbestämmandets anda kräver att chefer har vissa färdigheter i kommunikation, problemlösning och konfliktbearbetning. Det är dessa färdigheter Thomas Gordon vill lära ut i sin bok och han gör det på ett enkelt och lätthanterligt sätt med hjälp av de tre "bropålarna" aktivt lyssnande, klara jagbudskap och konfliktlösning enligt "ingen förlorar"-metoden.

Gordon vill bl a lära cheferna att

 • lyssna så att medarbetarna kan tala om sina problem
 • identifiera problem och arbeta fram lösningar i samråd med medarbetarna
 • genomföra effektiva sammanträden
 • utforma målsättningar tillsammans med medarbetarna
 1. Vägen till ledarskap
 2. Att bli ledare innebär inte att man är det
  • Vad kännetecknar en ledare?
  • Ledarens dilemma
  • Vad människor vill ha ut av sin grupp
  • Ledaren som problemlösare
 3. Gör det själv — eller med gruppens hjälp
  • "Gruppklokhet"
  • Varför lagarbete?
  • Vem bär ansvaret?
  • Lös inte problemen: Se till att de blir lösta
 4. Metoder som hjälper gruppmedlemmar att lösa sina problem
  • Reaktioner som underlättar problemlösning
  • Grunderna för aktivt lyssnande
  • Aktivt lyssnande i sitt rätta perspektiv
 5. Hur man använder lyssnande i vardagssituationer
  • Det är positivt med känslor
  • Känslor är föränderliga
  • Att nå fram till det verkliga problemet
  • Människor är ofta lättare att tycka om än man tror
  • Att gjuta olja på vågorna
  • Att hjälpa människor utvecklas
  • Ledaren som lärare
 6. Att få sina egna behov tillgodosedda
  • Huvudkomponenterna i ett jag-budskap
  • Vad händer när man get ett jag-budskap?
 7. Hur man kan få en ledningsgrupp att fungera
  • Vilka bör vara med i gruppen?
  • Olika typer av sammanträden
  • Riktlinjer för hur man får ledningsgruppsmöten att fungera
  • Medlemmarnas ansvar
  • Gruppledarens speciella skyldigheter
 8. Konflikter: Vem vinner? Vem förlorar?
  • Tre olika metoder att lösa konflikter
  • Hur metod I och II fungerar
  • Priset man betalar för att använda metod II
  • Priset man betalar för att använda makt
  • Hur människor reagerar på makt
  • Hur ledaren påverkas av sitt maktbruk
 9. Ingen förlorar-metoden: Att förvandla konflikter till samarbete
  • Var är "ingen förlorar"-metoden
  • Fördelarna med "ingen förlorar"-metoden
  • Riktlinjerna för de sex stegen i metod III
  • Problem vid tillämpningen av metod III
 10. Tillämpning av metod III inom organisationen
  • Konflikter mellan ledaren och alla gruppmedlemmarna
  • Konflikter mellan bolag och fackföreningar
  • Hur man hanterar klagomål från lägre nivå
  • När behov och förväntningar sviks av en överordnad
  • Problemlösning med större grupper
  • "Ned-upp-ned-upp"-metoden
  • "Värderingskommitté"-metoden
  • När regler överträds
 11. Planeringssamtal: Ett sätt att göra personal-bedömningar
  • Traditionell personalbedömning
  • Planeringssamtal
  • Hur man förbereder planeringssamtal
  • Att leda planeringssamtal
  • Att genomföra de beslut som fattats under planeringssamtalet
 12. Fördjupning för ledare
  • Vilken typ av människa vill du vara?
  • Vilken typ av relation vill du ha?
  • Credo för mitt förhållande till andra människor
  • Vilken typ av organisation vill du ha?
  • Vilken typ av samhälle vill du ha?
 13. Ett personligt post scriptum

Reviews

L.E.T.

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:09 a.m.

This is the book that defines one of Gordon's three models. Some tidbits exists, but it is pretty old and it shows.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required