Management

Organisations- och ledarskapsanalys

Jesper Blomberg

Publisher: Studentlitteratur, 2017, 311 pages

ISBN: 978-91-44-11188-9

Keywords: Management, Leadership

Last modified: May 6, 2018, 7:24 p.m.

Det här är en bok om organisation och ledarskap som innehåller ett stort antal perspektiv, teorier och analysmodeller och samtidigt är lättillgänglig och i ett rimligt omfång. Boken innehåller både etablerade grundläggande teorier och nyare forskningsrön. Den tar även upp mer komplex teori, som presenteras på ett begripligt och framförallt användbart vis.

Ett av bokens viktigaste budskap är att förmågan till ett perspektivseende är helt avgörande för att kunna fungera väl som chef, ledare, förändringsagent och medarbetare. Fyra olika perspektiv utgör bokens struktur: strukturperspektivet, HR-perspektivet, maktperspektivet och symbolperspektivet.

Bokens starka fokus på analys poängterar aktiviteten att analysera. Teorier och modeller ska kunna tillämpas i analys av verkliga organisations- och ledarskapsfenomen och resultera i nya förklaringar och slutsatser för beslut och handling.

Boken saknar kapitel om genus, mångfald, etik, ansvarstagande och uthållighet. Dessa aspekter är i stället integrerade i bokens grundstruktur. Och eftersom analyser från olika teoretiska perspektiv resulterar i slutsatser som ofta är i konflikt med varandra, tvingas analytikern ta ställning till vilket ledarskap, vilka prganisatioenr och vilken värld hen vill arbeta för och leva i.

 1. En introduktion av management-, organisations- och ledarskapsanalys
  • Organisationsämnets empiriska material
  • Kritiskt tänkande, teoretisk pluralism och perspektivseende
  • Fyra perspektiv på management, organisation och ledarskap
  • En verktygslåda med analysverktyg
  • En kort läsanvisning
 2. Strukturer, formaliserade processer och rationella beslut — strukturperspektivets grunder
  • Strukturperspektivets historiska rötter
  • Strukturperspektivets grundläggande antaganden
  • Effektivitet
  • Arbetsdelning
  • Två typer av samordning och en första enkel modell
  • Olika typer av osäkerhet och en mer komplex modell
  • Matrisorganisation
 3. Ett fördjupat strukturperspektiv — lean, team, leaderskap och projekt
  • Tre modeller för en fördjupad analys av situationsberoenden
  • Lean prodction
  • Virtuella nätverk, outsourcing, marknad och kontroll
  • Strukturellt ledarskap
  • Högpresterande team och effektiv projektstyrning
  • Strukturperspektivets generiska frågor, styrkor och svagheter
 4. Mänskliga resurser, relationer och kompetens — HR-perspektivets grunder
  • HR-perspektivets historiska rötter
  • HR-perspektivets grundläggande antaganden
  • Mänskliga behov
  • Mänskliga relationer och kommunikation
  • Organisering av arbete
 5. Ett fördjupat HR-perspektiv — motivation, lärande, team och ledarskap
  • En mer nyanserad bild av motivation
  • Effektiv kunskapsspridning och organisatoriskt lärande
  • Högpresterande team
  • Agila projekt
  • Ledarskap ur ett HR-perspektiv
  • HR-perspektivets generiska frågor, styrkor och svagheter
 6. Intressenter, makt, politik och konflikt — maktperspektivets grunder
  • Maktperspektivets historiska rötter
  • Maktperspektivets grundläggande antaganden
  • Ett nedtystat och kritiskt perspektiv
  • Maktens tre dimensioner
  • Pfeffers modell av konflikt och maktkamp
  • Kartläggning av det politiska landskapet
  • En effektiv maktstrategi
  • Två etablerade förhandlingsmodeller
  • Maktens problematiska första och andra dimension
 7. Ett fördjupat maktperspektiv — strukturer, normer och rättvisa organisationer
  • Kanters strukturella förklaring av makt och inflytande — från mikro till meso
  • Webers tre typer av legitim auktoritet
  • Michels teori om oligokratins järnlag
  • Ackers teori om byråkratisk kontroll och samhällets genussystem
  • Produktion av samtycke — Burawoys arbetsprocessmodell
  • Foucaults teori om strukturering och självdisciplinering
  • Den praktiska nyttan av de mer komplexa maktteorierna
  • Tankar, texter och samtal — kulturellt perspektiv på makt
  • Ledarskap ur ett maktperspektiv
  • Maktperspektivets generiska frågor, styrkor och svagheter
 8. Organisationskultur, värderingar, tolkningar och normer — symbolperspektivets grunder
  • Symbolperspektivets historiska rötter
  • Symbolperspektivets grundläggande antaganden
  • Scheins tre nivåer av kultur
  • Hofstedes modell för att jämföra och beskriva kultur
  • Subkulturer med mera
  • Groupthink
  • Karismatiskt, transformativt och symboliskt ledarskap
  • Prat, handling och organisatoriskt hyckeri
 9. Ett fördjupat symbolperspektiv — mikro, meso och makro
  • Meningsskapande interaktion (från mikro till meso)
  • Normer, isomorfism och övergripande organisationstrender
  • En sista fördjupning i symboliskt ledarskap
  • Symbolperspektivets generiska frågor, styrkor och svagheter
 10. Vårt knowledge management-system fungerar inte! En illustration av teoridriven praktisk analys
  • Knowledge management på RMCG
  • Formulera en inledande frågeställning
  • En kort strukturanalys
  • En mycket kort HR-analys
  • En kort maktanalys
  • En kort symbolanalys
  • An avslutande integrerad analys
  • Den reflekterande praktikern och det goda ledarskapet
  • Sista ordet: Det finns så mycket mer!