Processbaserad verksamhetsutveckling 2nd Ed.

Varför - Vad - Hur?

Anders Ljungberg, Everth Larsson

Publisher: Studentlitteratur, 2012, 540 pages

ISBN: 978-91-44-05976-1

Keywords: Operations, Quality, Change Management, Organizational Development

Last modified: Nov. 20, 2021, 10:44 a.m.

Den nya upplagan av boken innebär en kraftig omstrukturering, väsentlig omarbetning och utökning baserad på erfarenheter av ytterligare tio års praktiskt arbete, undervisining och forskning inom processområdedet och där de tankegångar, koncept och metoder som ursprungligen presenterades har legat till grund.

Någon har sagt "förändring är det enda konstanta" och bokens innehåll har naturligtvis anpassats till dagens verklighet och värderingar i näringsliv, offentlig sektor och andra typer av organisationer. I kanske ännu högre grad än tidigare räcker den traditionella hierarkiska och funktionsorienterade organisationsformen inte till för att tillmötesgå dagens och morgondagens krav och förväntningar. Konkurrensen blir ständigt hårdare, utvecklingen snabbare, utrymmet för felsatsningar allt mindre och anpassningsförmågan allt viktigare. Inget kan rädda ens den mest framgångsrika organisation om den inte fortsätter utvecklas i snabb takt.

Boken täcker alla de faser som ingår i en förändringsprocess, från arbetet med att skapa medvetande om problem och möjligheter, via identifiering, kartläggning, mätning, analys, utveckling och etablering av processer, till hur man möter framtidens utmaningar i en kundfokuserad verksamhet. Ökad fokus har lagts bl a på att besvara frågan "hur?" och på processer i ett fortvarighetstillstånd men också på ledningsprocesser, på anpassning till dagens linjeorganisation samt på att relatera processorienteringen till andra koncept för verksamhetsutveckling.

Denna bok riktar sig till såväl studerande vid universitet och högskolor som till yrkesverksamma praktiker med ledningsuppgifter eller ansvar för verksamhetsutveckling.

 • Del I: Processbegreppet
  1. Varför processbaserad verksamhetsutveckling?
   1. "Ett litet kotteri av sedan länge döda retoriker och praktiker"
   2. Omvärldens dynamik
   3. Klarar en traditionell organisationsform morgondagen?
   4. Processynsättets tillämpningsområden
   5. En fluga eller ett bestående fenomen
   6. Ett verkligt paradigmskifte
   7. "Bara sunt förnuft"-fällan
   8. Skönheten i en idé
   9. Vad boken innehåller
  2. Processer och processsynsätt
   1. Definitioner styr vårt arbete
   2. Defintion av process
   3. Processen som en väg — en användbar metafor
   4. Historia och uppkomst
   5. Process och tjänst — en nära relation
   6. Ett holistiskt synsätt
   7. Kombinationen vara och tjänst
   8. Processens resultat — ett tidsperspektiv
   9. När "kunden i fokus" blir mer än en slogan
   10. Processynsättet
  3. Kund och värdeskapande
   1. Värde och värdeskapande
   2. Kundkonceptet
   3. Vem är kund?
   4. Kundbegreppet i olika typer av verksamheter
   5. Intressenter
   6. Behov, krav och förväntningar
   7. Att arbeta enbart för eller också med kunden?
   8. Att uppnå kundtillfredställelse
   9. Bortom kundservice och kundtillfredställelse
  4. En organisations verksamhetsidé och strategy
   1. Organisationens idégrund och målbilder
   2. Affärsidé eller verksamhetsidé?
   3. Strategi och processer
   4. Organisationens värdeerbjudande
  5. Verksamheten sedd ur ett processperspektiv
   1. Huvudprocesser — verksamhetens viktigaste processer
   2. Vikten av att fastställa systemet av huvudprocesser
   3. Huvudprocesskartan — ett nödvändigt perspektiv på verksamheten
   4. Att definiera processer
   5. Övergripande metod för utveckling av huvudprocesskartor
   6. Huvudprocesskartan som spegling av på verksamhetens värdeerbjudande
   7. Stödprocesser
   8. Ledningsprocesser
   9. Väg eller resa?
  6. Från funktion till process
   1. Funktionsbaserade "silor"
   2. Processorientering och dess effekter
   3. Ett brott med hundraåriga traditioner
 • Del II: Etablera processledning
  1. Processledning — principer och mål
   1. Målet: den etablerade processen
   2. Principer och steg för införande av processledning
   3. Karakteristik för "den goda processen"
  2. Förstå processens kund
   1. Att praktisera utifrån-och-in
   2. Lyssna till kundens röst
   3. Gör verksamheten mottaglig för kundens röst
   4. Använda kundens röst
  3. Förstå processens relation till verksamhetsstrategin
   1. Att praktisera uppifrån-och-ned
   2. Från verksamhetskrav till processkrav
  4. Kartlägga och visualisera processer
   1. Varför kartläggning av processer?
   2. Processdokumentations intressenter och användningsområden
   3. Processdokumentationen som strukturkapital
   4. "The Business Process Model War"
   5. Utgångspunkter för värdebaserad processmodellering (VPM)
   6. Grunddragen i VPM
   7. Hur uppfyller VPM ställda krav?
   8. Processens olika detaljeringsnivåer
   9. Processens komponenter
   10. En introduktion till praktiskt kartläggningsarbete
   11. Principer för kartläggning enligt VPM
   12. Praktiskt tillvägagångssätt
   13. Att bedöma kartans kvalitet
  5. Från kundbehov till processkrav
   1. Ett sätt att realisera processynsättet
   2. Processens totala kravbild
   3. Modell för klassificering av krav och mått
   4. Från kundkrav och produktkrav till processkrav
   5. Att kommunicera och skapa förståelse för kravbilden
  6. Utveckla mätsystem för processer
   1. Att mäta rätt saker på rätt sätt
   2. Vad innebär "att mäta"?
   3. Behovet av nya mått och mätsystem
   4. "Back to basics": varför över huvud taget mäta?
   5. Kunskap är målet för all mätning — inte att skapa diagram
   6. Från datafångst till kunskap
   7. Mått och mätsystem
   8. Utveckling av mätsystem
   9. Att välja och relatera mått
   10. Att definiera mått
   11. Att införa och använda mätsystem
   12. Att skapa en kultur som sätter värde på mätning
  7. Etablera och ständigt förbättra processer
   1. Etablera processen — en brytpunkt i processarbetet
   2. Analysera gap och planera etablering
   3. Genomför etablering och stänga gap
   4. Följ upp och stöd användningen
   5. Etablera och driva ständiga förbättringar
  8. Processägarskap
   1. Logiken bakom grundläggande uppdrag
   2. Processägarens grundläggande uppdrag
   3. Processägarens ansvarsområden och arbetsuppgifter
   4. En struktur för att organisera processägarskapet
   5. Organisera för processledning
   6. Processägarens samarbete med linjecheferna — en nyckel till framgång
   7. Processägarskapet och processens utvecklingsnivå
   8. Vem ska vara processägare?
 • Del III: Utveckla processer
  1. Processutveckling som projekt
   1. Att prioritera projekt inom verksamhetsutveckling
   2. Vad utmärker lyckade projekt för verksamhets- och processutveckling?
   3. Undvik processparadoxen — prioritera processerna
   4. Processutvecklingens fem faser och tre dimensioner
  2. Fas 1 — Förbereda
   1. Analysera processens basdata
   2. Analysera förutsättningarna för förändring
   3. Organisera och planera projektet
   4. Leverabler fas 1
  3. Fas 2 — Förstå
   1. Att analysera processer
   2. Metoder för processanalys
   3. Leverabler fas 2
  4. Fas 3 — Förbättra
   1. Att förbättra processer — en balansakt
   2. Principer för processdesign
   3. Två olika angreppssätt för att utveckla en process
   4. Reengineering och radikala förbättringar
   5. Typfall av åtgärder för att förbättra en process
   6. Från design till etablerbar process
   7. Leverabler fas 3
  5. Fas 4 — Förverkliga
   1. Om fasen förverkliga
   2. Återetablera processen
   3. Förändringsledarskap med fokus på processer
   4. Leverabler fas 4
  6. Fas 5 — Förvalta
   1. Att stänga projektet och överlämna resultatet
   2. Att fullfölja förändringen
   3. Leverabler fas 5
 • Del IV: Processbaserad utveckling och ledning av verksamheter
  1. Verksamhetsutveckling med processparadigm
   1. Ett systemperspektiv på processbaserad verksamhetsutveckling
   2. Att medvetet byta paradigm
   3. Att bedriva processbaserad verksamhetsutveckling
   4. Processbaserad verksamhetsutveckling innebär förändring
   5. Vad krävs för framgångsrik processbaserad verksamhetsutveckling?
  2. Den processorienterade organisationen
   1. Traditionella organisationsformer
   2. Den processorienterade organisationes grundstruktur
   3. Resa, riva eller skapa nya hierarkier?
  3. Resurs- och arbetsledning i den processorienterade organisationen
   1. Processorientering handlar också om resurs- och arbetsledning
   2. Kompetens — resursägarens fokus
   3. Resursägarens övergripande ansvar och roll
   4. Team och teamledare — processens användare
   5. Affärsägare och flödesägare
   6. Samarbete i den processorienterade organisationen
   7. Ledarskap i den processorienterade organisationen
   8. Medarbetarskap i den processorienterade organisationen
  4. Den processorienterade organisationens viktiga stödjande system
   1. Ledningssystem och ISO 9000
   2. IT-systemens roll
   3. Verksamhetssystem och balanced scorecard
  5. Tvärorganisatorisk processorientering
   1. XCPO — Cross Company Process Orientation
   2. Vertikal integration och processintegration
   3. Möjligheter och hinder
   4. Principer för tvärorganisatorisk processorientering
  6. Mognadsmodeller — ett sätt att utvärdera processarbetet
   1. Principer och nytta för processmognadsmodeller
   2. Exempel på processmognadsmodeller
   3. Kritik av traditionella processmognadsmodeller
   4. En mognadsmodell for tre nivåer — process, organisation och värdenätverk
  7. Nishade metoder för verksamhetsutveckling
   1. The Toyota Way
   2. Lean
   3. Six Sigma
   4. Ramverk och utmärkelser inom kvalitetsområdet
   5. Verktygsbaserade processtandarder
   6. Varför konceptbaserat ramverk för verksamhetsutveckling baserat på processynsätt?
 • Del V: Framtidsaspekter
  1. Utmaningar för framtiden
   1. Framtiden — lättare att skapa än att förutspå
   2. I stället för profetior — skapa en process
   3. Den processorienterade verksamheten är ingen utopi!

Reviews

Processbaserad verksamhetsutveckling

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: Nov. 20, 2021, 10:49 a.m.

A fairly good book about Organisational Development and Change Management in that context. The authors manage to cover a lot of ground and discuss pros and cons of the different approaches they discuss (which has a pretty good coverage). 

All in all, I would recommend the book for anyone that would like a grounding in OD, as it manage to convey that very good. The drawback is that the book is massive and may not read like a novel (unless you're a hardcore OD fan). Absolutely worth the money I spent on it.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required