Projektpsykologi

En Introduktion

Max Rapp Ricciardi, Joseph Schaller

Publisher: Studentlitteratur, 2005, 185 pages

ISBN: 91-44-01675-1

Keywords: Project Management

Last modified: Sept. 6, 2007, 4:14 p.m.

En växande andel medarbetare på företag och i organisationer arbetar i projekt. Länge har uppmärksamheten enbart riktats mot projektens tekniska, administrativa och organisatoriska aspekter, medans de psykologiska aspekterna har kommit i skymundan. Denna bok lanserar termen "projektpsykologi", med syfte att öka förståelsen för och ge vägledning i hanternadet av mellanmänskliga problem i projektarbetet.

I boken belyses två olika projekt i vilka olika projektpsykologiska fenomen tydligt framträder. Projektarbetet beskrivs utifrån professionella medarbetares berättelser. Värdefulla erfarenheter och insikter presenteras om den dynamik som finns i projektbaserat arbete. Den mellanmänskliga problematik som kan uppstå i projektarbete diskuteras utifrån organisationsteori, praktisk projektledningslära och psykologi.

Boken riktar sig till universitets- och högskolestudenter, i första hand på de personaladministrativa och systemvetenskapliga programmen samt till studenter på tekniska högskolor och handelshögskolor som studerar projektledning. Boken är också lämplig för yrkesverksamma projektledare och medarbetare i alla typer av projekt.

 • Del I: Teori
  1. Projektledningslärans utveckling
   • Inledning
   • Projektledning som vetenskapligt forskningsområde
   • Det växande behovet av projektpsykologi
   • Syfte och upplägg
   • Referenser
  2. Projektledningslära
   • Inledning
   • Projektledningslära — något nytt under solen?
   • Projektlivscykeln
   • Planering, schemaläggning och kontroll
   • Projektorganisation ur ett psykologiskt perspektiv
   • Projektets mål
   • Projektrelaterade konflikter
   • Projektets avslutande
   • Sammanfattning och reflexioner
   • Referenser
  3. Projektteamets psykologi
   • Inledning
   • Projektteamet – den centrala faktorn för projektets framgång
   • Gruppers betydelse i organisationer
   • Team – effektivare än arbetsgrupper eller effektiv kosmetika?
   • Olika typer av av team
   • Teamroller och balansering av team
   • Formella och informella arbetsgrupper
   • Gruppens livscykel
   • Grupper utifrån psykodynamisk teori
   • En systemteoretisk syn på grupper
   • Projektspecifika problem vad gäller team och grupper
   • Sammanfattning och reflexioner
   • Referenser
  4. Projektledaren
   • Inledning
   • Den multidimensionella projektledarrollen
   • Vad projektledare gör
   • Vad projektledare är
   • Träning och utbildning av projektledare
   • Projektledarskap kontra linjechefskap
   • Ledarskapsforskningens relevans för projektledningsläran
   • Sammanfattning och reflexioner
   • Referenser
 • Del II: Empiri
  1. Fallstudier
   • Inledning
   • Fallstudiernas genomförande
   • Produktutvecklingsprojektet på företaget Ada
   • Produktutvecklingsprojektet på företaget Beda
  2. Ada och Beda — en jämförelse
   • Inledning
   • Bakgrundsfakta
   • Rekrytering, sammansättning och träning av projektteam
   • Projektens uppstart
   • Projektorganisationernas psykologiska konsekvenser
   • Projektteamens psykodynamik
   • Projektledarnas psykologiska profil
   • Psykologiska upplevelser av stress
   • Den högre ledningens psykologiska betydelse för projekten
   • Psykologiska upplevelser av effektivitet och måluppfyllnad
   • Avslutande strategier
   • Sammanfattning
   • Referenser
  3. Framgångsrecept – finns de?
   • Inledning
   • Faktorer som bidrar till projekts framgång
   • Faktorer som bidrar till projekts misslyckande
   • Sammanfattning
   • Referenser
 • Del III: Syntes
  1. Projektpsykologi i teori och praktik
   • Inledning
   • Projektets omgivning
   • Projekt som medel för överlevnad
   • Samspelet mellan projekt och moderorganisation
   • Framgång leder inte alltid till framgång
   • Projektorganisation och strukturers betydelse
   • Teamen och dess sammansättning
   • Tidsfokuseringens Janusansikte
   • Projektledningen
   • Projektets avslutande, effektivitet och måluppfyllelse
   • Avslutande funderingar
   • Referenser

Reviews

Projektpsykologi

Reviewed by Roland Buresund

Good ******* (7 out of 10)

Last modified: Sept. 4, 2007, 6:01 p.m.

A good, introductionary, text on project management.

Unfortunately, it leaves you wanting more…

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required