Affärsplanen

Praktisk handledning för affärsplanerare

Bengt Eliasson, Christian Kolár

Publisher: Liber, 2006, 190 pages

ISBN: 91-47-07530-9

Keywords: Business Plan

Last modified: June 16, 2019, 10:46 a.m.

En tuffare konkurrens och accelererad förändringstakt ökar kraven på väl genom-tänkta, optimerade och dokumenterade affärskoncept och affärsplaner.

Den här boken gör affärsplaneringen enklare. Den ger både struktur, nödvändig teori, handledning och ett urval affärsplaneringsmodeller och därmed ett komplett stöd för att själv ta fram och bygga upp en affärsplan.

Boken fungerar som en praktisk handledning för hur man konkret, steg för steg, arbetar fram en affärsplan. Med sin goda pedagogiska utformning, förtydligat med illustrationer, och med sitt logiskt strukturerade tillvägagångssätt, guidas läsaren genom affärsplaneringsprocessen och får klart för sig vilken information som behö-ver tas fram i varje steg. Med de olika verktygen förädlas sedan informationen till ett beslutsunderlag för företagets framtida affärsinriktning.

En unik del i boken är en användarvänlig simuleringsmodell som används för att verifiera affärsplanen. Med modellen simulerar och vässar man planens olika delar fram till att man nått en optimering av affären.

Boken är strukturerad så att den ska vara lätt att hitta i, där olika avsnitt är relativt fristående och kan läsas selektivt eller användas som uppslagsbok.

Affärsplanen vänder sig till flera grupper:

 • Entreprenörer/nyföretagare, för vilka affärsplanen till en början är själva företaget
 • Företag som vill dokumentera sin befintliga verksamhet i en affärsplan, tillgänglig för en bredare grupp intressenter
 • Företag som vill utveckla sina redan befintliga affärsplaner
 • Företag som med en affärsplaneringsprocess vill vässa sin affär
 • Universitet och utbildningar
 1. Bruksanvisnings — Hur arbeta med denna bok?
  • Varför affärsplanering?
  • Olika utgångslägen för affärsplaneringen
   • Affärsplan för ny verksamhet — nytt företag
   • Affärsplan för pågående verksamhet — första affärsplanen
   • Affärsplan för pågående verksamhet — uppdatering av befintlig plan
  • Vad ska vår affärsplan omfatta?
 2. Affärsplaneringsprocessen
  • Affärsplanens struktur
  • Projektledning för affärsplanearbetet — Råd och tips
   • Förankring hos högsta ledningen
   • Projektledare
   • Tvärsammansatta team
   • Affärsplanens struktur
   • Arbetsprocess
 3. Företagsfakta
  • Företagets historik
  • Företagsform och företagsdata
  • Ägarstruktur med kontaktnät
   • Ägarens kontaktnät
  • Organisation
  • Juridik, avtal, certifieringar och försäkringar
 4. Affärsstrategi — Några modeller och begrepp
  • Branschbeskrivningsmodellen — Lätthet att etablera sig
  • Porters 5 krafter
  • Affärslivscykeln
   • Affärslivscykeln kopplad till Porters 5 krafter
  • Erfarenhetskurvan
  • Affärspositionerna "Sydväst", "Nordost" och "Bästa värde"
   • Enkel produkt eller funktionslösning
   • Lägsta pris eller totalekonomi
   • Affärspositioneringsmodellen "Sydväst" eller "Nordost"
   • Affärspositionen "Nordost — funktion och differentiering"
   • Affärspositionen "Sydväst — enkel lösning och kostnadsledarskap"
   • Betydelsen av en renodlad affärsposition — "Stuck in the middle"
   • "Bästa värde" modellen
 5. Affärsmodellering — Produkter och tjänster
  • Produkter respektive tjänster — Några särdrag
  • Produktlivscykeln
  • Bostonmodellen
  • Begreppet kundnytta
  • Produktprogram och USP
  • Produktplanering och produktutveckling
 6. Affärsmodellering — Marknad
  • Marknadsplan
  • Marknadsbestämning
  • Marknadssegmentering
   • Definition av marknadssegment
   • Produkt-/marknadsmatrix
  • Marknadsanalys
   • Marknadspotentialer
   • Marknadsandelar
   • Målgruppsanalys
  • Framgångsfaktorer
 7. Affärsmodellering — Försörjningskedjan
  • Definition av försörjningskedjan
  • Övergripande beskrivning av produktflödet
  • Värdekedjan — den egna delen av försörjningskedjan
  • Produktion med bedömning
   • Produktionsanläggningar
   • Produktivitetsutveckling
  • Leverantörer och leverantösbedömning
   • Val av leverantör
   • Val av filosofi
   • Leverantörsbedömning
  • Logistik
   • Transporter — transportkostnader
   • Lager — lagerhållningskostnader
   • Hantering av osäkerhet och volymvariationer
   • Distribution
  • Företagets informationssystem
 8. Affärsmodellering — Organisation
  • Olika typer av organisation och organisationsscheman
   • Funktionsindelad linjeorganisation
   • Produktindelad (divisionaliserad) linjeorganisation
   • Matrisorganisation
   • Projektorganisation
  • Identifiera rekryteringsbehov — Nyckelkompetenser
  • Dimensionering av organisationen
  • Företagets ledningsgrupp
  • Human Resource Management
 9. Sammanfattande analys
  • SWOT-analys
   • Interna faktorer
   • Externa faktorer
   • Kommentar till SWOT-analysen
   • Slutsatser av SWOT
  • General Electric-modellen
 10. Strategisk planering
  • Den strategiska planeringen
   • Struktur
   • Spridning
  • Företagets process för strategiutveckling
  • Vision
  • Affärsidé
  • Strategisk målsättning
   • Målsättningens roll
   • Målhierarki
   • Företagets strategiska ambitionsnivå
   • Strategiska målområden
   • Balanced scorecard
   • Viktiga begrepp och råd vid målformulering
  • Formulering av strategier
   • Vanliga och viktiga områden för strategiformulering
  • Affärsmodeller
 11. Ekonomisk analys och styrning
  • Företagets verktyg för ekonomisk styrning
   • Resultaträkning
   • Balansräkning
   • Kassaflödesanalys
   • Produktkalkyl
  • Ekonomisk styrmodell — nyckeltal för företagsanalys
   • Nyckeltal för försäljningsutveckling och tillväxt
   • Nyckeltal för lönsamhet — olika resultatnivåer och marginaler
   • Nyckeltal för lönsamhet — räntabilitet
   • Nyckeltal för företagets betalningsförmåga och kapitalstruktur
   • Nyckeltal för kapitalomsättning
   • Nyckeltal för baserade på kostnads- och intäktsanalys
   • Företagets nyckeltal för analys och styrning — eget urval
  • Ekonomisk styrmodell — simuleringsmodell för lönsamhet
   • Styrmodeller för kapitalintensiva verksamheter
   • Styrmodeller för icke kapitalintensiva verksamheter
   • Företagets styrmodell
  • Analys av dagens ekonomiska situation
   • Benchmarking
  • Ekonomisk utvärdering av satsningsområden
   • Investeringskalkyler — verktyg för utvärdering av satsningsområden
  • Finansiering
   • Kapitalbehov
   • Finansiell risknivå
   • Kapitalkällor
 12. Affärssimulering
  • Drivkrafter för lönsamhet
  • Affärssimulering
   • Gapanalys
   • Affärssimulering med styrmodell
 13. Budgetering
  • Investeringsbudget
  • Resultatbudget
  • Balansbudget
  • Likviditetsbudget
 14. Riskanalys
  • Identifiera möjliga risker
  • Värdera riskerna med känslighetsanalys
   • Analys med scenarier
   • Statistisk analys
  • Finn åtgärder och förebygg riskerna
 15. Handlingsplan för affärsutveckling
  • Handlingsplan
  • Tidsplan
   • Verktyg för affärsplanering
   • Tidens betydelse för lönsamheten
 16. Affärsplanen i korthet
 17. När affärsplanen är klar
   • Samordning med andra planer och budgetar
   • Lansering av afärsplanen
   • Affärsplanens spridning och sekretess
   • Uppföljning och erfarenhetsåterföring
 18. Exempel på innehållsförteckning för en affärsplan
 19. Bilaga
  • Ekonomiska begrepp
  • Resultaträkning
   • Funktionsindelad resultaträkning
   • Kostnadsslagsindelad resultaträkning
  • Balansräkning
   • Tillgångar
   • Eget kapital och skulder
  • Kassaflödesanalys
  • Produktkalkyler
   • Bidragskalkyler
   • Självkostnadskalkyler
   • ABC-kalkyler

Reviews

Not quite there

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: May 24, 2007, 6:47 p.m.

A good and short Swedish tutorial on Business terms, but it is supposed to be a Business Plan guide…

There are some errors in there, but I can live with it. It is nicely formatted, easily digested and have everything that seems to be needed to be an excellent book on business plans when you read the index, but the explanations are to short, there is nearly no handholding or hard recommendations nor is there any real discussion about different industries, except very cursory.

Worth the money at least.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required