Affärsutveckling 2nd Ed.

Teori och Praktik om Skapande av Affärer

Bengt Karlöf

Publisher: IHM, 1987, 212 pages

ISBN: 91-86460-11-0

Keywords: Business Development

Last modified: June 16, 2019, 10:47 a.m.

Affärsutvecklingsbegreppet har kommit att inta en central roll i företagens strategiutveckling. I den här boken fokuseras intresset just till skapandet av affärer.

På marknader med generellt vikande efterfrågan sedan snart ett decennium har uppmärksamheten kommit att riktas mot affärsskapandet till skillnad från förvaltandet av igång varande affärer. Nya begrepp har därvid kommit att bli centrala såsom affärsutveckling, ny affärsverksamhet, entrepreneurskap m.m. Som alla uttryck i ett begynnelseskede har begreppen kommit att användas med lite olika föreställningar om innebörden. I boken här går författaren igenom begreppen inom området affärsutveckling och kombinerar denna genomgång av befintligt kunnande och forskning med sina praktiska erfarenheter från såväl egen affärsverksamhet som konsultverksamhet.

I den utveckling mot ökad fokusering på själva affärerna som pågår i hela västvärlden och som är nödvändig för industriell fortlevnad utgör boken ett avgörande inslag och en välgörande precisiering.

 • Inledning
 • Affärsutveckling – en återupptäckt dimension på företagandet
  • Med lönsamheten som utgångspunkt
 • Affärsutveckling i ett historiskt perspektiv
  • Affärsmannaskapet och den ekonomiska teorin
  • …blir prognosbarheten låg
  • …misstag en normal och önskvärd företeelse
  • Ledningsidéer under 1900-talet
  • Nyckelord före 1945
  • Strategibegreppets historia
  • Några milstolpar i strategins idéutveckling
  • Strategiutvecklingsarbetets moderna karaktär
 • Strategiutveckling
  • Perioden efter andra världskriget
  • Perioden från ca 1975
  • Strategisk affärsutveckling
 • Steg i en utvecklingsprocess
  • Karakteristika för modern strategiutveckling
  • Ambitionsnivå
  • Förståelse för affärslogiken
  • Strategianalys
  • Strategibestämning
  • Strategigenomförande
  • Strategins nio element
  • Sammanfattande kommentar
 • Helhetssyn på affärer
  • Deduktivt och induktivt
 • Affärsidén
  • Affärsidéns sammansättning
  • Affärsidéns framväxt
  • Affärsidéns unicitet
  • Affärsidén kontra andra begrepp
 • Affärsutveckling – organisk tillväxt
  • Intäktssidan relativt helheten
  • Huvudaffärer
  • Mognande affärer
  • Behovsanpassning av utbudet
  • Marknadsorientering av huvudaffär
  • Strategy audit
  • Strategins nio element
  • Marknadsföringens kvalitet (marketing audit)
  • Exempel: SAS Cargo hösten 1982
  • Segmentering och differentiering
  • Vidgad tillämpning av affärsidén
  • Vertikal integration
 • Diversifiering
  • Uppkomsten av ny affärsverksamhet
  • Utgångspunkter för ny affärsverksamhet
  • Framgångsfaktorer och erfarenheter i forskning och praktik
  • Framgångsfaktorer för ny affärsverksamhet
  • Fallgropar i ny affärsverksamhet
  • Fallgroparna
  • Ny affärsverksamhet utifrån PIMS
  • Process för utveckling av ny affärsverksamhet
  • Marknad/behov
  • Produktion
  • Utveckling
  • Administration
  • Organisation
  • Marknadsintroduktion
  • Förvärv eller start?
 • Kundbehov – kundupplevd kvalitet
  • Behovsanalys
  • Marknadsorientering och behov
  • Oupptäckta kundbehov
  • PDS – Problem Detection Study
  • Solkräm
  • Genomförande
  • Interna behov
  • Kundupplevd kvalitet
  • Några grundläggande kvalitetsfakta
  • Kvalitet även i sekundärservice
  • Kvalitetens betydelse för "stridsmoralen"
  • Det nya kvalitetsbegreppet
 • Affärskapets dynamik
  • Entreprenuerskap och företagsledande
  • Företagets utvecklingsfaser
  • Innovativ fas
  • Tillväxtfas
  • Den administrativa fasen
  • Det entreprenueriella nyskapandet av affärer
  • Karaktäristik av entreprenueren
  • Motivation
  • Den mänskliga grundmotivationen
  • Kreativiteten och entreprenuerskap
  • Entreprenuerialitet i sitt samhälleliga och ekonomiska sammanhang
  • Entreprenuerens ok
  • Den nya tidens entreprenuerer
  • Kulturbetingade skillnader i arbetsorganisationer
  • Individualitet – kollektivitet
  • Maktavstånd
  • Undvikande av osäkerhet
  • Maskulinitet – feminitet
  • Några slutsatser
 • Förändringsprocessens struktur
  • Organisation
 • Litteraturförteckning

Reviews

Affärsutveckling

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:28 p.m.

A solid Swedish introduction to the subject.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required