Arbetsrättens grunder 3rd Ed.

Håkan Hydén, Boel Flodgren

Publisher: Liber, 1988, 144 pages

ISBN: 91-38-61879-6

Keywords: Legal, Human Resources

Last modified: March 17, 2021, 9:57 p.m.

För den som snabbt vill bilda sig en uppfattning om arbetsrättens innehåll erbjuder denna bok genom sin översiktliga karaktär en god vägledning. Boken är i första hand avsedd att användas som lärobok vid högskolornas juridiska introduktionskurser samt annan grundläggande arbetsrättsutbildning, men den kan med fördel användas även av den som på egen hand vill orientera sig om arbetsrättens grunder. Varje kapitel avslutas med repetitionsfrågor och tillämpningsuppgifter.

 1. Introduktion till arbetsrätten
  1. Historik
   1. Den moderna arbetsrättens framväxt
   2. 70-talets nya arbetsrättslagar
  2. Om arbetsrätt
   1. Anställningsavtalet
   2. Vem är arbetstagare?
   3. Arbetsrättens källor
   4. Samspelet mellan lag och avtal
  3. Parterna på arbetsmarknaden
   1. Organisationsväsendet
   2. Förhandlingsparterna
   3. Företaget och dess företrädare
   4. Styrelserepresentation
   5. Arbetsgivarefunktionen på den offentliga sektorn
   6. Den fackliga organisationen och dess företrädare
   7. Facklig förtroendeman
 2. Föreningsrätt och allmän förhandlingsrätt
  1. Inledning
  2. Begreppet föreningsrätt
  3. Den interna föreningsrätten
  4. Den externa föreningsrätten
  5. Förhandlingsrätten
   1. Inledning
   2. Allmän förhandlingsrätt
   3. Sammanfattning
 3. Primär förhandling, information och fackligt veto
  1. Inledning
  2. Allmänt om MBL
  3. Primär förhandlingsrätt
   1. Allmänt
   2. När ska man förhandla?
   3. Med vem ska arbetsgivaren förhandla?
   4. Vad händer om man inte enas vid en förhandling?
   5. Undantag från skyldigheten att förhandla före viktigare förändring
   6. 12 § MBL
   7. Undantag från skyldigheten att förhandla före beslut enligt 12 §
   8. 13 §
   9. Vad händer om arbetsgivaren inte upfyller sin primära förhandlingsskyldighet?
  4. Information
   1. Inledning
   2. Gränsen för informationsskyldigheten
   3. Förhållandet mellan förhandlingsrätt och rätt till information
   4. Sekretess
  5. Fackligt veto
   1. Allmänt
   2. Förhandlingsskyldigheten vid s k entreprenadavtal
   3. Undantag från förhandlingsskyldigheten
   4. Vetorätten
 4. Kollektivavtal och medbestämmandeavtal
  1. Inledning
  2. Kollektivavtalet
   1. Parter
   2. Form
   3. Ämnesområde
   4. Kollektivavtalets rättsverkningar
    1. Definition
    2. Bindande verkan
    3. Tvingande verkan
    4. Normerande verkan
    5. Medbestämmande
   5. Företagsöverlåtelse
   6. Kollektivavtalets giltighetstid
   7. Tolkning av kollektivavtal
    1. Sätt att tolka
    2. Tolkningsregler i praxis
  3. Medbestämmandeavtal
   1. Definition
   2. Gränserna för medbestämmandeavtal
    1. Privat sektor
    2. Offentlig sektor
    3. Statliga och kommunala bolag
    4. Kooperations- och massmediaföretag
   3. De centrala medbestämmandeavtalen
   4. Medbestämmandeavtalens innehåll
    1. Inledning
    2. MBA-S och MBA-KL-avtalen
    3. SFO- och KFO-avtalen
    4. Bank- och försäkringsbranschens avtal
    5. Medbestämmandeavtal på den privata sektorn
 5. Anställningen
  1. Inledning
  2. Anställningens ingående
   1. Allmänt
   2. Företrädesrätt
   3. Jämställdhet
   4. Anställningsfrämjande åtgärder
  3. Anställningsavtalets innebörd
   1. Lön och löneskydd
   2. Arbetsskyldighet och lydnadsplikt
  4. Anställningens upphörande
   1. Anställningsavtalets längd
   2. Saklig grund för upsägning
   3. Avsked
  5. Permittering
  6. Vilka formaliteter måste arbetsgivaren iaktta?
  7. Påföljder enligt LAS
 6. Konfliktlösning
  1. Inledning
  2. Rättstvister
   1. Tvisteförhandlingar
   2. Arbetsdomstolen
   3. Tolkningsföreträde
   4. Påföljder
  3. Fredsplikt
   1. Allmänt
   2. Vad är en stridsåtgärd?
   3. När är stridsåtgärder lovliga?
    1. Allmänt
    2. Organisation
    3. I behörig ordning
    4. Fredsplikt enligt kollektivavtalet
    5. Fredsplikt under löpande kollektivavtalstid
    6. Oreglerad intressefråga
    7. Sympatiåtgärd
    8. Indrivningsblockad
   4. Ansvar och påföljder vid olovliga strejker
   5. Medling
   6. Politiska strejker
 7. Arbetsmiljö
  1. Arbetsmiljölagen
  2. Partssamverkan
   1. Allmänt
   2. Skyddsombud
   3. Skyddskommitté
   4. Arbetsledare
  3. Myndighetsaktivitet
   1. Arbetarskyddsverket
   2. Arbetarskyddsstyrelsens normgivning
   3. Inspektionsverksamheten
  4. Ansvaret för arbetsmiljön
 8. Arbetstid och semester
  1. Inledning
  2. Arbetstid
   1. Allmänt
   2. Ordinarie arbetstid
   3. Jourtid
   4. Övertid
   5. Deltid och mertid
   6. Arbetstidens förläggning
    1. Allmänt
    2. Rast
    3. Paus
    4. Nattvila
    5. Veckovila
    6. Flextid
   7. Skyldighet att arbeta övertid?
  3. Rätt till ledighet
   1. Allmänt
   2. Förtroendemannalagen
   3. Arbetsmiljölagens regler för skyddsombud
   4. Medbestämmandelagen
   5. Studieledighetslagen
   6. Barnledighetslagen
   7. Svenskundervisningslagen
   8. Lagen om delpensionsförsäkring
   9. Kollektivavtal
  4. Semester
   1. Allmänt
   2. Semesterledighet
   3. Semesterlön
   4. Semesterersätning

Reviews

Arbetsrättens grunder

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 6:27 p.m.

Swedish Employee Law and related union agreements 101.

Enough said. As enjoyable as having your teeth pulled out without anastetics, but it covers its subject. In fact, this is also a great introduction to the usual mindlessly numb writing style of all Swedish academics.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required