Att lyckas med förvärv och fusioner

En modell för att undvika kulturkrockar

Birgitta Landin Almhagen, Hans Richter

Publisher: Ekerlids, 2022, 269 pages

ISBN: 978-91-89323-63-6

Keywords: Culture, Mergers and Acquisitions

Last modified: Nov. 6, 2022, 4:35 p.m.

Det är förhållandevis få förvärv och fusioner som uppnår förväntade mål och integrationsfördelar. Forsknings- och konsultrapporter visar att mellan 60 och 70 procent av förvärv och fusioner misslyckas. Orsakerna till misslyckanden är många men ett skäl som ofta framkommer är att man inte tar hänsyn till kulturella skillnader mellan de inblandade företagen och organisationerna. Kulturkrockar förstör stora värden.

För att få en helhetssyn på företaget som ska förvärvas ger boken komplement till de analyser som vanligtvis genomförs i finansiell och juridisk due diligence med en modell för kulturell due diligence som belyser och beskriver kulturella värden och skillnader mellan förvärvare och målföretag. Modellen utvärderar även om det finns risk för kulturkrockar vid ett eventuellt samgående, och hur man motverkar dessa. Boken ger läsaren flera verktyg som ökar möjligheten att lyckas vid ett förvärv eller en fusion, vare sig man befinner sig på den förvärvande eller säljande sidan. Verktygen är även användbara vid större och mindre omorganisationer och förändringar

 1. Företagskultur, nationell kultur, branschkultur och kulturkapital
  1. Företagskultur
  2. Nationell kultur
  3. Branschkultur
  4. Kulturkapital
 2. Historik
 3. Förvärv och fusioner
  1. Vad är förvärv och fusioner?
 4. Förvärvsprocessen
  1. Förvärvsstrategi
  2. Målföretagets profil
  3. Sökprocessen
  4. Kontakt
  5. Finansiell värdering
  6. Letter of Intent (LOI)
  7. Traditionell due diligence
  8. Avtal och closing
  9. Integration
 5. Kulturell due diligence
  1. Kulturell DD — en definition
  2. Kulturell DD — vår modell
   1. Kulturkapitalets sju områden
    1. Personaldata
    2. Kompetens
    3. Organisatorisk effektivitet
    4. Ledning, ledarskap och nyckelpersoner
    5. Medarbetarskap
    6. Värderingar
    7. Styrprocesser (processer för bolagsstyrning)
  3. Kulturell DD — vår modell
   1. Åtta processsteg
    1. Steg 1 — Tydliggör affärsplaner i det förvärvande företaget och i målföretaget för DD-teamet
    2. Steg 2 — Förbered plan för kulturell DD och genomför den på det förvärvande bolaget för att förtydliga bolagets status
    3. Steg 3 — Genomför kulturell DD av målföretaget
    4. Steg 4 — Genomför en kulturell gapanalys mellan det förvärvande företaget och målföretaget
    5. Steg 5 — Gör en riskbedömning av kulturkrockar
    6. Steg 6 — Ta fram en skiss till integrationsplan
    7. Steg 7 — Ta fram en preliminär handlingsplan för att motverka eventuella kulturkrockar
    8. Steg 8 — Beräkna de ekonomiska konsekvenserna av planerna
  4. Fördjupning av steg 4 och 5: Gör gapanalyser, riskbedömningar och kostnadseffekter för kulturkrockar
   1. Gapanalys-metod 1
   2. Gapanalys-metod 2
  5. Fördjupning av steg 7 och 8: Upprätta handlingsplaner för att motverka kulturkrockar och beräkna ekonomiska konsekvenser
  6. Sammanfattande DD-rapport
 6. Fallstudier
  • Fallstudie 1 — gapanalys av företag inom omsorgsbranschen
  • Fallstudie 2 — gapanalys av företag inom trädgårdsentreprenadbranschen
  • Fallstudie 3 — gapanalys av företag inom grafisk industri
  • Fallstudie 4 — gapanalys av företag inom utbildningsbranschen
  • Fallstudie 5 — gapanalys av företag inom medicinteknikbranschen
 7. Integration
  1. Integration — en översikt
   1. Olika typer av integration
   2. Graden av integration
   3. Framgångsfaktorer för lyckad integration
  2. Integrationsprocessens olika steg
   1. Mål och syfte med förvärvet
   2. Upprätta en projektplan för integrationen
    1. Skapa en projektorganisation
   3. Ta fram en kommunikationsplan
   4. Kulturell integration
    1. Ledning och nyckelpersoner — säkerställ att nyckelmedarbetare stannar kvar
    2. Organisatorisk effektivitet — implementera och bemanna den nya organisationen
    3. Personaldata — integrera HR-avtal och -villkor
    4. Medarbetarskap och värderingar
    5. Processer för bolagsstyrning
    6. Kompetens
   5. Integrera verksamheterna
   6. Implementera styrsystem för uppföljning av integrationsprocessen