Det här måste du också veta om marknadsföring

Anders Parment, Magnus Söderlund

Publisher: Liber, 2010, 268 pages

ISBN: 978-91-47-09487-5

Keywords: Marketing

Last modified: June 16, 2019, 11 a.m.

Det här måste du också veta om marknadsföring är ett komplement till den typiska introduktionsboken i marknadsföring.

Bokens författare har under sina många år som lärare i marknadsföring sett att introduktionsböckerna utelämnar vissa relevanta frågor eller ger dem så begränsat utrymme att man kan få en skev bild av vad som är viktigt för en marknadsförare.

I denna bok ifrågasätts många av introduktionsbokens grundantaganden och fler angelägna frågor som grundboken undviker att fördjupa sig i lyfts fram. Författarna diskuterar och nyanserar nio olika aspekter av marknadsföring och presenterar dem i två tematiskt sammanhållna block:

 1. Omvärldsanalys och kundbeteende
  • Business intelligence
  • Segmentering
  • Konsumentmarknader och industriella marknader
  • Kundnöjdhet
  • Kundlojalitet
 1. Marknadsföringsmixen
  • Hur skapar man starka varumärken
  • Distribution
  • Sanningens ögonblick
  • Rum för upplevelser

Målet är att uppmuntra både studenter och yrkesverksamma att betrakta ämnet ur nya synvinklar och ifrågasätta några av marknadsföringens sanningar.

  • Inledning
   • Välkommen/Välkommen åter till marknadsförarnas värld
   • Komplement till vad?
   • En kritisk men konstruktiv hållning
   • Översikt av bokens innehåll
   • Omvärldsanalys och kundbeteende
   • Marknadsföringsmixen
   • Referenser
  1. Vägval för marknadsföraren
   • Marknadsdriven eller marknadsdrivande?
   • Varulogik eller tjänstelogik?
   • Global eller lokal?
   • Att tydligt välja väg — en förutsättning för lärande
   • Referenser
 • Del I: Omvärldsanalys och kundbeteende
  1. Business intelligence
   • Makrovärld och mikrovärld
   • Proaktiva eller reaktiva förhållningssätt
   • Är omvärldsbevakning reaktiv till sin natur?
   • Metodproblem och implementeringsproblem
   • Referenser
  2. Segmentering
   • Segmentering — kärnan i effektiv marknadsföring?
   • Uppenbara svagheter
   • Visst fungerar segmentering ibland!
   • Segmentering i ett uppluckrat samhälle
   • Hög- och lågengagemangsprodukter
   • Standardisering eller anpassning?
   • Generationstillhörighet — en viktig variabel?
   • Generation och ålder
   • Distribution, lokalisering och ambassadörskap
   • Referenser
  3. Konsumentmarknader och industriella marknader
   • När jag stämplar in — byter jag värderingar?
   • Konsumenten som beslutsfattare
   • Det emotionella och det rationella
   • Verkliga och skapade behov
   • Olika synsätt passar olika affärsmodeller!
   • Produktutveckling
   • Få och stora företag — många små konsumenter
   • Referenser
  4. Kundnöjdhet
   • Kundnöjdhet — vad är det?
   • Hur kan man mäta kundnöjdhet?
   • Vad kan företaget göra med resultatet?
   • Varför är kunden egentligen nöjd?
   • Vad sker med kundens nöjdhet över tiden?
   • Kritik mot kundnöjdhetsbegreppet
   • Referenser
  5. Kundlojalitet
   • Kundlojalitet — vad är det?
   • Två lojalitetsdimensioner
   • Kundlojalitet och kundens beteende
   • Kundlojalitet och kundens mentalitet
   • Ett enda sammanfattande lojalitetsmål?
   • Fattas det något i lojalitetsmatrisen?
   • Analys av orsaker till kundlojalitet
   • Lojalitet — ett begrepp som kräver precision
   • Referenser
 • Del II: Marknadsföringsmixen
  1. Hur skapar man starka varumärken?
   • Organisationsidentitet — vilka är vi och vad vill vi?
   • Alla har ett varumärke!
   • Image och identitet
   • Autenticitet — håll vad du lovar!
   • Produktexponering och sociala spridningsmönster
   • Viktiga insikter om att utveckla starka varumärken
   • Referenser
  2. Distribution
   • Antaganden i introduktionsboken
   • Logistik eller en kommunikationskanal
   • Traditionellt synsätt på distribution
   • Modernt synsätt på distribution
   • Matchning
   • Referenser
  3. Sanningens ögonblick
   • Kundens mottaglighet för signaler
   • Medarbetarens aktiviteter i sanningens ögonblick
   • Medarbetarens egenskaper i sanningens ögonblick
   • Villkor för medarbetarens påverkan på nöjdheten
   • Företagets påverkan på medarbetaren
   • Det standardiserade sanningens ögonblick
   • Referenser
  4. Rum för upplevelser
   • Vad är en upplevelse?
   • Vad är det som skapar en upplevelse?
   • Specifika aktiviteter och företagets erbjudande
   • Problem med upplevelsekonceptet
   • Referenser

Reviews

Det här måste du också veta om marknadsföring

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 12:43 p.m.

Interesting Swedish books about the neglected parts of Marketing. Unfortunately, they just tell you what it is and why it is a problem that it is (sometimes) neglected, but makes no recommendations on how to solve them or handle them in an efficient manner, which makes the book pretty pointless.

Well written, but it doesn't deliver anything of value!

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required