Information för marknadsföringsbeslut 2nd Ed.

Per Lekvall, Clas Wahlbin

Publisher: IHM, 1987, 312 pages

ISBN: 91-86460-48-X

Keywords: Marketing

Last modified: June 16, 2019, 11:55 a.m.

Första upplagan av den här boken utkom 1979. Under åren därefter har den fått en bred användning, dels som kurslitteratur i ämnet marknadsföring vid universitet och högskolor samt olika fristående utbildningsinstitut, dels som "handbok" för praktiskt marknadsanalysarbete i näringsliv och förvaltning. I denna andra, väsentligt utökade och reviderade, upplaga har boken fått en ytterligare markerad inriktning mot dessa användningsområden.

Boken handlar om behovet av information som beslutsunderlag i företagets marknadsföring och hur sådan information kan anskaffas från interna och externa källor. Exempel på frågeställningar som behandlas är:

 • informationens roll i beslutsprocessen
 • företagets system för informationshantering
 • metoder och tekniker för de olika stegen i en marknadsundersökning
 • etiska regler och normer för marknadsundersökningar

I en särskild bilaga ges också en översikt av tillgängliga databaser, statistiska publikationer och andra källor för s k sekundärdata.

 • Förord
 • Del I: Behovet av information i Marknadsföring
  • Kapitel 1: Beslutssituationer i marknadsföring
   1. Beslutssituationer i marknadsföring
   2. Affärsidé, mål och strategi
   3. Marknadsföringsprocessen
    1. Fas 1: analys av marknadsföringens förutsättningar
     • Interna förutsättningar
     • Affärsmiljön
    2. Fas 2: formulering av mål
    3. Fas 3: utformning av marknadsföringsprogrammet
     • Erbjudandet
     • Priset
     • Tillgängligheten
     • Marknadsbearbetning
    4. Fas 4: genomförande
    5. Fas 5: Uppföljning och kontroll
   4. Olika typer av marknadsföringsbeslut
    • Två indelningsgrunder
    • Exempel på olika typer av marknadsföringsbeslut
  • Kapitel 2: Beslutsanalys
   1. Beslutsprocessen
    • Beslutsanalys
    • Beslut och genomförande
   2. Exempel på analys av beslutssituationer
    • Exempel 1: Försäljningsvolymen viker! Vad gör vi?
    • Exempel 2: Erbjudande om agentur för den svenska marknaden — ja eller nej?
    • Exempel 3: Utformning av konsumentbearbetning för en ny konsumentvara
    • Exempel 4: Ny lågprisvariant på marknaden — hur svara?
   3. Informationens roll
   4. Några begreppsdefinitioner
    • Marknadsinformation
    • Marknadsanalys
    • Marknadsundersökning
 • Del II: Anskaffning och hantering av Marknadsinformation
  • Kapitel 3: Företagets marknadsinformationssystem
   1. Företagets marknadsinformationssystem
   2. Marknadsinformationssystemets delar
    • Det interna rapportsystemet
    • Marknadsunderrättelsesystemet
    • Undersökningssystemet
    • Analyssystemet
   3. Systemets praktiska användning
  • Kapitel 4: Källor för marknadsinformation
   1. Olika typer av extern marknadsinformation
    • Vad informationen avser
    • Informationens fördelning i tiden
   2. Källor för periodisk information
    1. Miljöinformation
    2. Utfallsinformation
     • Branschvis försäljningsstatistik
     • Butiksinventeringar
     • Uppföljning av slutanvändning
    3. System för löpande marknadsbevakning
   3. Information ad hoc
    1. Miljöinformation
    2. Information om effekter av marknadsföringsåtgärder
     • Undersökningar kring Erbjudandet och Priset
     • Undersökningar kring Tillgängligheten och Marknadsbearbetningen
     • Testlansering
     • Analysmodeller
    3. Utfallsinformation
    4. Omnibussundersökningar
  • Kapitel 5: Utbud och använding av marknadsinformation i Sverige
   1. Marknaden för marknadsundersökningar
   2. Marknaden för databaser
   3. Företagens användning av marknadsundersökningar och databaser
  • Kapitel 6: Köp av marknadsundersökningar
   1. Val av undersökningsföretag
    • Att beakta vid valet
    • Upphandling
   2. Att arbeta med externa undersökningsföretag
    • Några vanliga problem
    • Krav på uppdragsgivaren
    • Krav på undersökningsledaren
    • Undersökningsplanen
  • Kapitel 7: Regler och normer för marknadsundersökningar
   1. Etiska aspekter på marknadsundersökningar
   2. ICC/ESOMAR Internationella regler för marknadsundersökningar
    • Ansvar och skyldigheter gentemot uppgiftslämnaren
    • Förhållningsregler för att bevara förtroendet för undersökningsverksamheten
    • Förhållningsregler uppdragsgivare — marknadsundersökare
    • Rapporteringsnormer
    • Tillämpningsföreskrifter
   3. Datalagen
 • Del III: Metod och teknik för  Marknadsundersökningar
  • Kapitel 8: Precisering av undersökningsuppgiften
   1. Preciseringsproblemet
   2. Undersökningens inriktning
   3. Undersökningens innehåll
   4. Avgränsningar
  • Kapitel 9: Val av undersökningsansats
   1. Översikt
   2. Skrivbordsundersökningar
   3. Fallstudier
   4. Survey-undersökningar
   5. Skillnaden mellan fall- och tvärsnittsansats,
   6. Experimentella undersökningar
   7. Tidsseriestudier
   8. Kvalitativa undersökningar
  • Kapitel 10: Inferensproblemet vid survey-undersökningar
   1. Ramfel
   2. Bortfallsproblemet
    • Orsaker till bortfall
    • Begränsningar och analys av bortfallet
   3. Urvalsmetoder
    1. Sannolikhetsurval
     • Beräkning av felrisker
     • Obundet slumpmässigt urval
     • Andra sannolikhetsurval
    2. Icke-sannolikhetsurval
     • Kvasi-statistiska urval
     • Bedömningsurval
     • Bekvämlighetsurval
     • Självurval
   4. Urvalets storlek
  • Kapitel 11: Metoder för datainsamling
   1. Sekundärdatainsamling
   2. Observationsmetoder
   3. Kommunikationssätt vid frågemetoder
    • Brevenkäter
    • Personliga intervjuer
    • Telefonintervjuer
    • Några speciella kommunikationssätt
    • Om valet av frågemetoder
  • Kapitel 12: Mätteknik
   1. Operationalisering av begrepp
   2. Användning av variabler i mätningar
    • Variabler och mätningar
    • Variabler vid survey- och fallstudieansats
   3. Mätskalor för variabler
    • Nominalskala
    • Ordinalskala
    • Intervallskala
    • Kvotskala
   4. Frågeteknik
    • Standardisering och strukturering av frågor
    • Generella och specifika frågor
    • Formulering av frågor
    • Några vanliga typer av svarsskalor
    • Några överväganden vid konstruktion av svarsskalor
   5. Konstruktion av frågeformulär
    • Allmänna aspekter
    • En checklista
    • Provintervjuer
   6. Validitet och reliabilitet
    • Validitet
    • Reliabilitet
   7. Källor till mätfel
    • Respondenten
    • Instrumentet
    • Intervjuaren
  • Kapitel 13: Analys och tolkning av insamlade data
   1. Att göra data tillgängliga för analys
    • Kodning
    • Kvalitetskontroll
   2. Analys i fallstudier
   3. Enkla statistiska bearbetningar
    • Tolkning av hur data samlats in
    • Användning av sammanfattande mått
    • Redovisning av enskilda variablers fördelning
   4. Analys av samband mellan variabler i survey-data
    • Dolda verkliga samband
    • Skensamband
    • Grafiska analyser och sifferanalyser
    • Den preciserade undersökningsuppgiftens roll i data-analysen
    • Orsak-verkan-samband av olika typer
    • Andra analystekniker
   5. Analys av tidsutveckling
    • Beskrivande tidsserieanalys
    • Förklarande analys med tidsseriedata
   6. Sammanfattning av felkällor
  • Kapitel 14: Rapportering
   1. Skriftlig rapportering
    • Fullständig undersökningsrapport
    • Andra rapporter
    • Detaljdisposition av materialet
    • Språkbehandling
   2. Muntlig rapportering
 • Bilagor
  • Bilaga 1: Källor för sekundärdata
  • Bilaga 2: Exempel på intervjuguide och dess användning
  • Bilaga 3: ICC/ESOMAR Internationella regler för marknadsundersökningar
  • Bilaga 4: Ett urval litteratur

Reviews

Information för marknadsföringsbeslut

Reviewed by Roland Buresund

Decent ****** (6 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:07 p.m.

It is really a book about how to conduct market surveys, with some generic market research thrown in.

Nothing to get excited about, but it is well written, and one of the few readable texts that exists in Swedish on the subject, so I have to get it a decent grade.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required