Investeringsbedömning 3rd Ed.

Ingvar Persson, Sven Åke Nilsson

Publisher: Liber, 1988, 185 pages

ISBN: 91-38-61769-2

Keywords: Finance

Last modified: June 16, 2019, 11:56 a.m.

Investeringsbedömning är en grundläggande lärobok med praktisk inritning. Den behandlar investeringsbedömning och investeringskalkylering både brett och djupt.

Utöver de traditionella kalkylmetoderna beskrivs också hur kalkylunderlaget kan förbättras genom att man tar hänsyn till prisförändringar, inflation och risk. Dessutom behandlas hur skatt, finansieringssätt och olika former av samhällsstöd inverkar på investeringsbedömningen

 1. Introduktion
 2. Investeringar i samhällsperspektiv
  • Några frundläggande ekonomiska samband och begrepp
   • Realinvesteringar
   • BNP, investeringar och sparande
   • Investeringar – samhällsekonomins motor
  • Investeringsutvecklingen under 1970-talet
  • Från realkapital till kunskapskapital
  • Andra samhällsåtgärder
 3. Investeringar i företagsperspektiv
  • Anläggningsinvesteringar
  • Investeringar i forskning och utveckling
  • Klassificering av investeringar
   • Exemplet Rockwoll
   • En generell klassificering
   • Inriktnings- och anpassningsinvesteringar
   • Andra klassificeringar
 4. Investeringsplanering
  • Investeringsplanen
  • Investeringsplanering – två synsätt
  • Investeringsplaneringen som organisatorisk process
  • Den formaliserade planeringen
   • Ettårs- och flerårsplanen
   • Investeringsbudgeten
   • Handläggningsrutiner
 5. Beslutsprocessen för enskilda projekt
  • Beslutsprocessen
  • Investeringens ekonomiska konsekvenser
   • Kalkylmässig beskrivning av en investering
   • Grundinvesteringar
   • Inbetalningar och utbetalningar i driften
   • Ekonomisk livslängd
   • Restvärde
   • Osäkerhet i bedömningen av konsekvenser
   • Kalkylränta
 6. Formler för ränteräkning
  • Diskontering av betalningar
  • Slutvärdet av ett belopp
  • Nuvärdet av ett belopp (diskontering)
   • Diskontering av lika stora regelbundna betalningar
   • Diskontering av periodvis lika stora betalningar
  • Annuitetsberäkning
 7. Lönsamhetsbedömning av ett investeringsalternativ
  • Annuitetsmetoden
  • Kapitalvärdemetoden (nuv&aouml";"rdemetoden)
  • Internräntemetoden
  • Pay-off-metoden
  • En sammanfattande jämförelse mellan metoderna
  • Nomogram för snabbedömning av lönsamhetstal
 8. Lönsamhetsbedömning vid val mellan flera alternativ
  • Val vid nyanskaffning
   • Kapitalvärdemetoden
   • Annuitetsmetoden
   • återbetalningstid utan hänsyn till ränta
   • återbetalningstid med hänsyn till ränta
   • Internräntemetoden
  • Metodernas användbarhet vid rangordning
  • Kalkylräntans roll
  • Några andra beslutskriterier
  • Ersättningsinvesteringar
  • Kalkylmetodernas användning i praktiken
 9. Lönsamhetsbedömning med hänsyn till skattekonsekvenser
  • Investeringsbeslutets skattekonsekvenser
   • Grundinvesteringens skattekonsekvenser
   • Driftsutbetalningarnas skattekonsekvenser
   • Driftsinbetalningarnas skattekonsekvenser
   • Restvärdets skattekonsekvenser
   • Kalkylränta efter skatt
   • Förenklingar vid beräkning av skattekonsekvenser
  • Lönsamhetsbedömning av ett investeringsobjekt
   • Annuitetsmetoden
   • Kapitalvärdemetoden
   • Tabell för skattebetalningar
   • Pay-off-metoden
   • Internräntemetoden
  • Lönsamhetsbedömning vid val mellan investeringar
  • När skall man ta hänsyn till skatt i kalkylerna?
 10. Lönsamhetsbedömning vid inflation och prisförändringar
  • Inflationen och de olika investeringsklasserna
  • Formler med hänsyn till inflation och prisförändringar
   • Diskontering vid inflation
  • Kapitalvärdeberäkning vid inflation
  • Skattebetalningar och inflation
  • Real annuitetsmetod
  • Sammanfattning
 11. Finansiering på projekt- och budgetnivå
  • Budgetnivå
  • Projektnivå
   • Finansiering med lån
   • Avbetalningsköp
   • Lånefinansiering
   • Leasing
   • Inflation och leasing
 12. Risk och osäkerhet
  • Om prognoser
  • Begreppen risk och osäkerhet
  • Osäkerhetsundvikande
  • Enkla kalkylvarianter
   • Alternativa kalkyler
   • Känslighetsanalys
  • Statistisk analys
   • Diskreta utfall
   • Kontinuerliga utfall
  • Dynamisk riskbedömning
   • Beslutsträd
  • Analys av alternativa utvecklingar
   • Exempel 1 AB Järnförädling
   • Exempel 2 AB Pappersbruket
   • Slutsats av exemplen
 13. Komplettereande kvalitativa metoder för investeringsbedömning
  • Utvecklingsprojekt
  • Utvecklingsinvesteringars betalningsförlopp
  • Bedömningsscheman
   • Vem gör bedömningen?
   • Checklista
   • Profilschema
  • Exempel på profilschema (Rockwool)
 14. Samhällsåtgärder ur företagsperspektiv
  • Ekonomiska stödåtgärder
   • Olika stödformer
   • Ekonomiskt stöd i investeringskalkylen
   • Allmän investeringsfond
   • Kalkylering vid avsättningstillfället
   • Utnyttjande av allmän investeringsfond
   • Investeringsfondens lönsamhetstillskott
  • Kravställande åtgärder
  • Marknadspåverkande åtgärder
  • Organisatoriska krav
 15. Litteraturreferenser
 16. Tabeller
 17. Bilaga 1 Rockwool AB — Investeringsplan 1976/77 — 1981/82
 18. Bilaga 2 Rockwool AB — Investeringsplan 1977

Reviews

Investeringsbedömning

Reviewed by Roland Buresund

OK ***** (5 out of 10)

Last modified: June 16, 2019, 1:15 p.m.

A base in mathematics, more than any real decision criteria, is the base of this book.

Not bad, if you want to learn more about Discounted Cashflow (DCF) than most people, but not recommended reading.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required