Marknadsplanen 4th Ed.

Praktisk handledning för marknadsplanerare

Bengt Eliasson, Leif Andberg

Publisher: Liber, 2005, 160 pages

ISBN: 91-47-07741-7

Keywords: Marketing

Last modified: July 29, 2021, 10:05 p.m.

Det finns många böcker med teoretiska modeller för hur marknadsföring och marknadsplanering ska organiseras. Det här är ingen sådan bok!

Istället är MARKNADSPLANEN en praktisk handledning för hur man konkret arbetar fram en marknadsplan. Den beskriver t ex vilka olika delar en marknadsplan består av, hur informationen för marknadsplanen samlas in, struktureras och förädlas till bra beslutsunderlag samt vilka tekniker som är de bästa för att bearbeta, dokumentera och presentera denna information.

Boken beskriver steg för steg den rätta ordningsföljden för att bygga upp en marknadsplan. Den är lättläst, självinstruerande och pedagogisk och innehåller checklistor oh blanketter som underlättar arbetet med marknadsplanen. Den avslutas med ett begreppsregister, där ord och uttryck förklaras.

Även arbetsgången i marknadsplaneprocessen och hur den ska organiseras och drivas i företaget beskrivs i boken.

Den 4:e upplagan har reviderats och förstärkts, speciellt vad gäller målgruppsanalys och marknadsmix.

Författarna har som konsulter under många år praktiskt arbetat med marknadsföring och marknadsplanering både i företag och som utbildare. Med boken som bas finns även ett utarbetat träningsprogram för hur effektiv marknadsplanering går till. Programmet kan anpassas och skräddarsys för alla typer av företag.

 • Förord
 1. Bruksanvisning
 2. Företagets marknadsplanering
  • Varför marknadsplanerar vi?
  • Vad marknadsplanerar vi för?
  • Struktur och huvudrubriker
 3. Marknadsplaneprocessen
  • Projektledning för marknadsplanearbetet
  • Nuläge — olika utgångsläge för marknadsplanering
 4. Definition av företagets marknad — Marknadsbestämning
  • Marknadssegmentering
  • Produkt-/marknadsmatrisen
  • Identifiering av homogena marknadssegment
  • Olika sätt att bearbeta marknaden — val av prioriterade marknadssegment
 5. Situationsanalys
  • Metoder för informationsinsamling
  • Situationsanalysens omfattning
  • Omvärdsfaktorer
  • Kartläggande av prioriterade marknadssegment
  • Framgångsfaktorer
  • Avstämning mellan målgruppernas köpkriterier och våra säljargument
  • Konkurrensbild
  • Sammanfattning av situationsanalys med SWOT-analys
 6. Positionering
  • Marknadspositioneringsdiagrammet
  • Marknadsrollerna
  • Marknadstrappan
  • Profildiagram
  • Gapanalys
  • Ytterliggare positioneringsmodeller
  • Summering och slutsatser av situationsanalys och positionering — grunden för marknadsplanens fortsättning
 7. Strategisk inriktning
  • Visionens roll
  • Affärsidéns roll
  • Formulering av affärsidé
  • Strategiernas roll
  • Vanliga strategibegrepp
  • Affärsmodeller
  • Utveckling av affärsidé och strategier
 8. Mål
  • Målstruktur
  • Målhierarki
  • Olika måltyper
  • Målformuleringsprocessen
  • Nyckeltal
 9. Handlingsplan med konkurrensmedelsmix
  • Förtester
  • Konkurrensmedelsmix
  • Konkurrensmedel för marknadsanpassning
  • Konkurrensmedel för marknadspåverkan
  • Aktiviteter — vilken kombination passar bäst?
  • Handlingsplanens dokumentation
  • Aktivitetsplanering
  • Verktyg för aktivitetsplanering
  • Checklista för handlingsplan och aktiviteter
 10. Marknadsplanens budget
  • Syfte
  • Total intäktsbudget
  • Lönsamhetsbudget per målgrupp
  • Kostnadsbudget
 11. Alternativplaner
 12. Uppföljning och erfarenhetsåterföring
  • Uppföljningsparametrar
  • Uppföljningssystem
  • Periodicitet
  • Aktivitetsuppföljning
  • Effektmätningar
  • Några råd för uppföljningen
 13. Marknadsplanens sammanfattning
  • Målgrupp
  • Innehåll
 14. Marknadsplanens införande i organisationen
  • Förankring
  • Samordning med företagets totala budget
  • Lansering
  • Marknadsplanens spridning och sekretess
 15. Praktiska hjälpmedel för marknadsplanering
  • Bilagor
  1. Planeringsschema för marknadsundersökningar
  2. Produkt-/marknadsmix
  3. Argument-/målgruppsanalys
  4. Marknadstrappan
  5. Jämförelser med konkurrenter
  6. Köpbeteende per målgrupp
  7. Värderingsdiagram
  8. Profildiagram
  9. Relationsdiagram
  10. Bostonmodellen
  11. Hot och Möjligheter
  12. Styrke- och svagehetsanalys
  13. SWOT-analys
  14. Marknadspositioneringsdiagram
  15. DuPont-schema
  16. Lönsamhetsdiagram
  17. Priselasticitet
  18. Produktlivscykeln (egen)
  19. Modell för resursallokering
  20. Marknadsföringsprogram — Summering
  21. Aktivitetsbeskrivning, nivå 1
  22. Aktivitetsbeskrivning, nivå 2
  23. Total intäktsbudget
  24. Aktivitetsbudgetering
  25. Marknadsföringens kapital-/behov/kostnad
  26. Tidsplan (GANTT-schema)
 16. Begreppsregister

Reviews

Marknadsplanen

Reviewed by Roland Buresund

Disappointing *** (3 out of 10)

Last modified: June 7, 2008, 8:27 p.m.

Could have been named "Marketing for Dummies"…

It contains many of the right headings, and have some short explanations of what they entails, but lack utterly any discussion in depth or any of the promised practical advise for executing practical Market Planning.

Nice and funny pictures, but you get the feeling the authors are more interested in selling their own course, than allow you to really learn anything from this book. Of course, certain things, like Channels, are not existing within the confines of the book, which make any proposed value from any course, very dubious. While they try to position themselves as experts, the result is pretty discouraging, even though it is a good beginners book (but not further than that).

In short, there exists better books, but it is an easy read.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required

captcha

required