Styrelsen som en resurs 2nd Ed.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar

Gunnar Hambraeus

Publisher: Svenska, 1997, 285 pages

ISBN: 91-7738-449-0

Keywords: Board of Directors

Last modified: March 30, 2009, 12:23 a.m.

Regelverket kring styrelsen i aktiebolag föreslås få en del genomgripande förändringar. Dessa förslag ställer helt andra krav än tidigare på ledamöter och VD i både privata och publika aktiebolag. Samtidigt aviseras motsvarande förändringar i lagen om ekonomiska föreningar, varför styrelse och VD även i dessa står inför nya och skärpta krav.

Styrelsen som resurs är en kraftigt omarbetad utgåva av den tidigare bokem med samma namn. Den ger praktiska exempel på den arbetsordning för styrelsen och den instruktion för VD (både för aktiebolag och ekonomiska föreningar) samt den fortlöpande rapportering som Aktiebolagskommittén föreslagit. Boken innehåller vidare exempel på aktieägarpolicy och -avtyal, anställningsavtal och befattningsbeskrivning för VD, attestinstruktion, dagordningar för årets olika sammanträden samt mall för styrelseprotokoll. Branschanpassade rapporter med nyckeltal finns för handelsföretag, tillverknings-, entreprenad-  och fastighetsbolag, liksom exempel på produkt- och investeringskalkyler, kassabudget, resultat- och finansieringsprognoser med beräknade balansvärden. Dispositionen till strategisk plan och marknadsförings- och produktutvecklingsplan samt mall för utvärdering av produktsatsningar är andra exempel på användbart underlag i boken.

Alla exempel är hämtade från verkligheten och bland källföretagen finns storföretag som Atlas Copco AB, Electrolux AB och SCA, ekonomiska föreningar som Skånska Lantmännen ek för och medelstora företag som Torsmaskiner AB, Lockarps Bageri AB, KÅKÅ AB, Gamla Möbler AB, Wihlborgbyggen AB och Skånsk Fastighetsförvaltning AB.

 • Förord
 1. Inledning
 2. Föreställningsram
 3. Styrelsens uurval, storlek, mandattid och sammansättning
  • 3.1 Bolags-/Föreningsstämmans val
  • 3.2 Antal ledamöter
  • 3.3 Kvalifikationer
  • 3.4 Mandatperiod
  • 3.5 Antal uppdrag
  • 3.6 Ledamotens ålder
  • 3.7 Sekreterare
  • 3.8 Adjungering
  • 3.9 Rekommendationer
 4. Arbetsuppgifter, roller, beslutanderätt och jäv
  • 4.1 Arbetsuppgifter
  • 4.2 Urval, anställning och entledigande av VD
  • 4.3 Firmateckning
  • 4.4 Ordförandens roll
  • 4.5 VD:s roll
  • 4.6 Ledamotens roll
  • 4.7 Beslutanderätt
  • 4.8 Jäv
  • 4.9 Rekommendationer
 5. Styrelsesammanträdet
  • 5.1 Legala föreskrifter
  • 5.2 Mötesteknik
  • 5.3 Styrelseprogram
  • 5.4 Kallelse
  • 5.5 Dagordning med underlag
  • 5.6 Protokoll
  • 5.7 Sekretess
  • 5.8 Sammanträdesspråk
  • 5.9 Rekommendationer
 6. Arbete mellan styrelsesammanträdena
  • 6.1 Förberedelser inför sammanträde
  • 6.2 Periodisk information
  • 6.3 Samråd mellan enskilda ledamöter
  • 6.4 Kunskapsfördjupning
  • 6.5 Medverkan i löpande förvaltning
  • 6.6 Skvaller och utsagor
  • 6.7 Rekommendationer
 7. Styrelse i ekonomisk förening
  • 7.1 Karaktäristik av ekonomisk förening
  • 7.2 Styrelsens roll
  • 7.3 Urval, storlek och sammansättning
  • 7.4 Styrelsesammanträdet
  • 7.5 Arbete mellan sammanträdena
  • 7.6 Rekommendationer
 8. Arbetstagare i styrelsen
  • 8.1 Legala föreskrifter
  • 8.2 Arbetstagarrepresentantens roll
  • 8.3 Samspelet styrelse-fack
  • 8.4 Krav på arbetstagarrepresentant
  • 8.5 Sammanfattning
 9. Styrelser i dotterföretag
  • 9.1 Dotterföretag som organisationsalternativ
  • 9.2 Styrelsens roll i dotterföretag
  • 9.3 Styrelsens sammansättning
  • 9.4 Utlandsägda dotterföretag i Sverige
  • 9.5 Svenska dotterföretag i utlandet
  • 9.6 Rekommendationer
 10. Arvoden och ersättningar
  • 10.1 Styrelsearvoden i större företag
  • 10.2 Styrelsearvoden i mindre företag
  • 10.3 Arvoden till anställda
  • 10.4 Arvodesmodeller
  • 10.5 Rekommendationer
 11. Ansvar, moral och etik
  • 11.1 Ansvarsbegreppet
  • 11.2 Generellt kring styrelsens och VD:s ansvar
  • 11.3 Personligt ansvar i vissa situationer
  • 11.4 Moral och etik
  • 11.5 Styrelseförsäkring
 12. Avslutning
 • Appendix
 • Litteraturförteckning
 • Sakregister

Reviews

Styrelsen som en resurs

Reviewed by Roland Buresund

Mediocre **** (4 out of 10)

Last modified: May 21, 2007, 3:23 a.m.

A prudent handbook, which is hard to get excited about.

Comments

There are currently no comments

New Comment

required

required (not published)

optional

required